Publicaties

JA21 presenteert: het Deltaplan covid

By 21 februari 2021maart 22nd, 2021No Comments

De COVID-crisis houdt Nederland al bijna een jaar in haar greep. Hoewel veel partijen terechte kritiek hebben op de huidige gang van zaken, blijven onderbouwde alternatieven vaak uit. JA21 wil niet alleen antwoord bieden op de vraag wat er fout gaat, maar Nederland perspectief bieden.

Dat er veel fouten zijn gemaakt in de aanpak van de coronacrisis is evident. Natuurlijk, er was veel onzeker. Denk aan de onbekendheid met de besmettelijkheid en dodelijkheid van het virus begin vorig jaar. Dat laat onverlet dat de rode lijn in het kabinetsbeleid er een is van onvoldoende transparantie, een gebrek aan slagkracht en verschuilen achter een eenzijdig samengesteld OMT. 

De overheid moet weer een betrouwbare partner worden, die openheid van zaken geeft, eerlijk is over wat onbekend is en wat fout gaat, open kaart speelt over de ziekenhuiscapaciteit en eerlijk is over de impact van de maatregelen en de maatschappelijke schade die die maatregelen veroorzaken.

JA21 kiest voor een realistische koers met oog voor de volksgezondheid en effectieve maatregelen om de zorg overeind te houden, maar zonder de botte bijl die al voor zoveel nevenschade heeft gezorgd. In dit plan zetten wij ons Deltaplan COVID uiteen.

Nicki Pouw-Verweij

22 februari 2021

Effectiever en deskundiger beleid

Het huidige demissionaire kabinet is duidelijk niet bij machte de coronacrisis op een effectieve manier te managen. Er wordt te traag gevaccineerd, de bedrijvensteun schiet tekort waardoor ondernemingen onnodig omvallen, en de crisis wordt te eenzijdig benaderd. Na een jaar lijken de maatregelen nog altijd uitsluitend gebaseerd op het tegengaan van sterfte en op de IC-capaciteit. Bredere doelen, risicoanalyses en langetermijngevolgen zijn ondergeschoven kindjes. Hier moet een omslag in komen, door centrale aansturing door een inhoudelijk expert: een specifieke ‘coronaminister’. Ondersteund door een verbeterd OMT en een economische tegenhanger kan deze minister ons daadkrachtig uit de coronacrisis leiden. 

Specifieke ‘coronaminister’ die het demissionaire kabinet aanstuurt;

EMT dat zich richt op het ondersteunen van de middenstand en voorkomen van een recessie;

OMT dat met andere medici wordt uitgebreid naar MMT;

Adviezen van het EMT en MMT worden wekelijks aangeboden aan de Coronaminister, die hierover besluiten neemt en verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer.

Inzetten van het leger voor de logistiek rond vaccinatie, zoals bij de Mexicaanse griep gebeurde;

Coronarevalidatie in het basispakket en zonder eigen risico.

Medisch beleid

De WHO definieert gezondheid als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek’. Geestelijk en sociaal welzijn zijn essentiële onderdelen van gezondheid en dit komt onvoldoende terug in het tot dusver gevoerde beleid. Om de lasten zo laag mogelijk te houden, moet er zo min mogelijk generiek beleid worden gevoerd. Regionaal beleid is snel en effectief en zorgt ervoor dat een zo klein mogelijke groep mensen getroffen wordt door de nevenschade. Er moet ook verder gekeken worden dan de huidige pandemie: de IC-capaciteit moet worden vergroot, met centrale aansturing vanuit NICE. Ten slotte moet er zo snel mogelijk gevaccineerd worden, met inzet van het leger voor de logistiek. 

Regionaal beleid: bij uitbraken in een regio op grote schaal testen en eventueel tijdelijke (regionale) verhoging van gerichte maatregelen;

Beschikbaarheid van medische mondkapjes voor risicogroepen en zorgmedewerkers.

Grenscontroles, snel ingrijpen door grensverkeer goed te controleren op besmetting;

Vergoeding voor capaciteitsuitbreiding IC;

Centrale aansturing en monitoring van IC-capaciteit en bedbezetting vanuit NICE;

Zo snel mogelijk vaccineren op basis van leeftijd (naar Israëlisch model), met voorrang voor risico- en beroepsgroepen;

Economisch en sociaal beleid

De gevolgen van de coronacrisis zijn verwoestend. Niet alleen voor degenen die door het virus zelf getroffen zijn, maar zeker ook voor al die Nederlanders die lijden onder de nevenschade van de coronamaatregelen. Deze nevenschade loopt steeds verder op. Zowel op medisch vlak door het uitstellen van behandelingen, op mentaal vlak door toenemende vereenzaming onder met name de jeugd, ouderen en alleenstaanden, als op financieel vlak, waarbij met name het MKB ongenadig hard geraakt wordt. Om een economische crisis te voorkomen, moet er doorgepakt worden en ruimhartige steun beschikbaar worden gesteld voor ondernemers. Steun alleen is echter niet genoeg: ondernemers moeten weer omzet gaan draaien. Het MKB moet direct weer (coronaproof) open, waarbij de branches zelf betrokken zijn bij het opstellen van coronaprotocollen.

Primair inzetten op risico-gestuurd beleid in plaats van generieke maatregelen, bij gedifferentieerde maatregelen past ook een regionale aanpak;

Bevolking goed informeren over risico’s van zowel corona als uitgestelde zorg, om het aantal SEH- en huisartspresentaties weer zo veel mogelijk naar normaal niveau te krijgen;

Kinderopvang en al het onderwijs gaan direct weer open;

MKB direct open, waar nodig coronaproof;

Branches betrekken bij opstellen van coronaprotocollen;

Experimenteren met en monitoren van de coronaproof maatregelen, zodat de ineffectieve maatregelen zo snel mogelijk gestopt kunnen worden;

Stimuleren en financieren van gebruik van sneltesten bij opengaan MKB;

Ruimhartige vergoeding voor alle gedupeerde ondernemers;

Invoering van een Wet Schuldsanering en Faillissement Coronacrisis met de wettelijke regeling om versneld en vereenvoudigd een doorstart te maken;

Een ruimhartige regeling voor doorstartleningen;

Ruimhartige steun voor redding van het verenigingsleven, coronaproof heropenen van kantines en buitensporten in teamverband weer toestaan.

Privacy en autonomie

Het respecteren van privacy en autonomie betekent automatisch geen verregaande uitbreiding van bevoegdheden van de uitvoerende macht, die zich dient te concentreren op de uitvoering binnen huidige wetten. JA21 is tegen de uitbreiding van het strafrecht en de uitbreiding van overheidstaken.

Om de balans tussen maatregelen en privacy te bewaken stelt JA21 het volgende voor:

Geen verregaande uitbreiding van bevoegdheden van de uitvoerende macht;

Geen constitutionele wijzigingen;

Privacy moet gerespecteerd worden, geen overdracht van gezondheidsgegevens;

Geen directe of indirecte plicht tot vaccinatie, vaccinatiepaspoort of Coronamelder-app.

Transparantie en rol van de overheid

We pleiten voor transparantie over de effecten van de verschillende generieke coronamaatregelen en over de manier waarop het kabinet deze afweegt tegen de nevenschade die deze maatregelen met zich meebrengen. Het afwegingskader moet niet alleen transparant zijn, maar ook gebalanceerd. 

Het RIVM deelt transparant informatie, met duidelijke vermelding van medische bronnen en afwegingen, en maakt een revisie-archief;

De overheid neemt een raadgevende rol in, in plaats van een controlerende, waardoor burgers op basis van informatie en adviezen zelf keuzes kunnen maken.