Publicaties

Minder immigratie: zo gaat JA21 het regelen!

By 11 februari 2021maart 22nd, 2021No Comments

De gevolgen van de open grenzen in combinatie met een laks integratiebeleid laten sporen na in onze samenleving. De woningnood neemt iedere dag verder toe, de verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar en onze identiteit, normen en waarden verwateren. In steden leven grote groepen bewoners volkomen langs elkaar heen en voelen steeds meer autochtone ouderen zich een vreemde in hun eigen wijk.

We moeten voorkomen dat de probleemwijken van vandaag
het Nederland van morgen worden. Veel Nederlanders voelen dat zo, met als gevolg dat Nederland al jaren ‘rechts’ stemt en drie Tweede Kamerverkiezingen achter elkaar de VVD – een partij die beloofde de immigratie flink aan banden te leggen – de grootste maakte. Kiezers krijgen echter al tien jaar het tegenovergestelde van wat hun beloofd werd.

Het is tijd om het roer écht om te gooien. En dat kan. Het draagvlak is er. De mogelijkheden zijn er. Het enige dat een streng immigratie- en asielbeleid in de weg staat, is politieke onwil. De VVD belooft opnieuw immigratie terug te dringen, maar staat tegelijkertijd in de startblokken om met links te gaan regeren. JA21 gaat die onwil breken. Wij zijn het alternatief voor een regering over rechts. De partij met concrete, doordachte plannen voor een stevig asiel- en immigratiebeleid. Plannen waarmee een noodzakelijke koerswijziging wordt ingezet en die niet gemakzuchtig terzijde geschoven kunnen worden. Deze maatregelen zijn realistisch en haalbaar.

Met trots bied ik u daarom hierbij het migratieplan van JA21 aan.

Diverse landen, waaronder Italië en Frankrijk, hebben een aparte migratiewet. In Nederland hebben we wel een klimaatwet die gericht is op zaken waarop we amper invloed hebben, maar geen migratiewet voor zaken waar we direct werk van kunnen maken. Straks, wanneer JA21 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is, dienen we ons migratieplan zo snel mogelijk in, in de vorm van een initiatiefwet: de Nederlandse Migratiewet. De inhoud van die wet vindt u in dit plan. Dingen vanaf de zijlijn roepen is gemakkelijk.

Wij willen zaken echter niet alleen benoemen, maar ook daadwerkelijk veranderen. Pim Fortuyn constateerde negentien jaar geleden dat het destijds vijf voor twaalf was. Het is inmiddels diep in de nacht. Hoogste tijd dus om nu eindelijk de daad bij de vele beloftes te voegen. Aan de slag!

Joost Eerdmans, Lijsttrekker JA21

Onze voorstellen:

Invoeren mobiele grenscontroles

Alleen nog mensen toelaten die óns iets te bieden hebben

Remigratie bevorderen

Denaturalisatie bij ernstige delicten

Grondig herzien of opzeggen VN Vluchtelingenverdrag

Reguleren EU-arbeidsmigratie

Volledige herziening asielbeleid

Er kunnen tal van begrijpelijke redenen voor zijn dat mensen hun heil elders willen zoeken. Nederland kan echter onmogelijk nog meer mensen van buiten opnemen in ons nu al overvolle land. Opvang van vluchtelingen dient daarom plaats te vinden in de regio. Uiteraard dient dit op een fatsoenlijke en menswaardige manier te gebeuren. Wanneer dit nodig is kan Nederland hierin een deel van het geld investeren dat we besparen door te stoppen met asielopvang in ons eigen land.

Wie na aankomst in een veilig land wil doorreizen is geen vluchteling meer, maar veelal een economische migrant. Dat houdt in dat JA21 geen reden ziet om asielzoekers in Nederland op te vangen. Zolang dit toch gebeurt dient die opvang aan een aantal strenge criteria gebonden te zijn.

Onze voorstellen:

Zeer strikte en lage quota: maximaal vijfduizend asielzoekers per jaar.

Afwachting van Nederlandse asielprocedures moet in beginsel plaatsvinden in een veilige omgeving in de regio, en niet in Nederland. Het afwachten van asielprocedures in Nederland zelf dient te gebeuren in een vrijheidsbeperkende locatie om uitstroom naar de illegaliteit te voorkomen.

Afwijzing is een onlosmakelijk onderdeel van de asielprocedure. Afwijzing dient altijd het vertrek van de aanvrager tot gevolg te hebben.

De vertrektermijn moet worden teruggebracht van achtentwintig naar maximaal zeven dagen, inclusief dagelijkse meldplicht.

Asielzoekers die een misdrijf begaan worden zonder pardon Nederland uitgezet.

Diplomatie en handelsbelangen mogen niet leiden tot het vleugellam maken van het Nederlandse uitwijzingsbeleid. Bestaande drukmiddelen dienen maximaal te worden ingezet en nieuwe drukmiddelen moeten worden ontwikkeld.

Generale pardons dienen bij wet verboden te worden.

Illegaliteit en hulp bij illegaliteit worden strafbaar, zoals ook het geval is in Frankrijk, Duitsland en Italië. Illegalen worden actief opgespoord, vastgezet en uitgezet.

De enige vorm van opvang en voorzieningen voor uitgeprocedeerden en illegalen moet plaatsvinden in gesloten uitzetcentra.

Verdragen die het niet toelaten tot procedures van veiligelanders in de weg staan, dienen – al dan niet gedeeltelijk – te worden opgezegd of buiten werking te worden gesteld.

De inmiddels grotendeels opgeheven, maar incidenteel nog altijd verstrekte vertrekpremies bij kansloze asielaanvragen dienen volledig te worden afgeschaft.

Statushouders krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. Het Rijk dient te stoppen met dwingende taakstellingen – onder dreiging van boetes – richting gemeenten wat betreft de huisvesting van statushouders.

Verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd voor asielzoekers worden afgeschaft.

De asielindustrie dient ontmanteld te worden. Mogelijkheden tot procedurestapelen worden geschrapt, subsidies voor belangenorganisaties worden afgebouwd en afgeschaft, en vergoedingen voor asieladvocaten van rijkswege (via de Raad voor de Rechtsbijstand) worden beperkt tot één procedure (inclusief beroep) per asielzoeker.