Liberaal en conservatief

In een vrij land richten inwoners zelf hun leven in, maken ze hun eigen keuzes en kiezen ze zelf hun bestemming. Onmisbaar is daarvoor de verbondenheid met gezin, familie, vrienden, clubs, verenigingen, geloofsgemeenschappen, cultuurinstellingen, sportverenigingen en nog veel meer. Het gaat om alles wat van Nederland het prachtige land maakt zoals de generaties voor ons dat in de loop van de eeuwen hebben gevormd en zoals wij dat met iedereen dag aan dag verder vormgeven.

JA21 wil:

Een betrouwbare overheid heeft oog voor de menselijke maat.

Mensen mogen in vrijheid en onderlinge verbondenheid leven.

Een gezonde economie beloont werken, ondernemen en sparen.

Het Nederlands belang staat centraal in het buitenlandbeleid.

De overheid is er om het individu in dat fiere land aan de Noordzee te beschermen, om kansen te bieden en te waarborgen dat collectieve verbanden ontplooiing mogelijk maken. Dezelfde overheid dient zeer terughoudend te zijn als het gaat om het ingrijpen in het leven van mensen. Dat is temeer het geval wanneer de inwoners van Nederland het gevoel krijgen dat de overheid op steeds meer terreinen opzichtig faalt en onthecht raakt van de samenleving. Een toenemend aantal mensen ervaart de overheid als vervreemd van hun eigen wensen en behoeften en buiten hun controle. Dezelfde overheid blijft groeien en treedt steeds dwingender op in de persoonlijke levenssfeer. Intussen beperkt de invloed van gekozen vertegenwoordigingen zich steeds meer doordat een groeiend statelijk apparaat met een ondoordringbaar woud aan vertakkingen in de publieke en semipublieke sector in toenemende mate een eigen leven lijkt te gaan leiden. De coronacrisis heeft aan het licht gebracht hoe de overheid is verkokerd, in zichzelf gekeerd en wordt gedomineerd door falende ambtelijke koninkrijken. JA21 wil terug naar een betrouwbare overheid die oog heeft voor de menselijke maat. Een overheid die de waarde van het individu en zijn sociaal-maatschappelijke verbanden herkent, die hun wensen en behoeften erkent en de noodzaak van vrijheid onderkent.

De conservatief-liberale kijk op de samenleving rust op de pijlers vrijheid en verbondenheid. Ze hebben elkaar nodig, kunnen niet zonder elkaar. Wie vrij is, wil zich kunnen verbinden met anderen. Echte verbondenheid is alleen mogelijk wanneer iedereen vrij is om het leven te leiden op grond van de keuzes die passen bij de strikt persoonlijke kenmerken en omstandigheden die voor iedereen uniek zijn. Een fundamenteel uitgangspunt voor JA21 is daarvoor dat mensen waardevol zijn. Elk leven dat vrijheid verdient, dat verbondenheid nodig heeft, is leven dat bescherming waard is. De overheid heeft de taak en plicht om van jong tot oud te waarborgen dat individuele keuzes in vrijheid kunnen worden gemaakt, terwijl de verbondenheid tegelijk een waarborg biedt tegen koude collectieve onverschilligheid. Op een aantal terreinen heeft de overheid vanuit een conservatief-liberale kijk een bijzondere verantwoordelijkheid. Het gaat om een leven dat in het teken staat van onderwijs en ontwikkeling. Het gaat om wonen. De zorg voor onze gezondheid is een onderwerp waarop grote slagen kunnen worden gemaakt. Als het gaat om klimaat, legt JA21 een nadrukkelijk verband met onze groene leefomgeving. Vrijheid en verbondenheid zijn bij uitstek zaken die zwaar wegen bij een netwerkwereld waarin stromen aan informatie grote gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer. In cultuur en kunst komt tot uiting hoe het conservatief-liberale gedachtegoed aansluit bij het mooiste wat Nederland heeft voortgebracht en nog altijd voortbrengt. Een land van vrije mensen die zich met elkaar verbonden voelen. Over dat land gaat dit hoofdstuk.

JA21 bekijkt de economie vanuit een samenhangend totaalperspectief. Een economie staat altijd ten dienste van de gemeenschap, niet andersom. De bevolking is niet alleen maar voor de staat of (buitenlandse) eigenaren werkzaam, maar voor zichzelf en daarmee voor de Nederlandse samenleving als geheel. Een land waarin onderlinge betrokkenheid en verbondenheid wezenlijke waarden zijn, is een land dat eigendom respecteert. Een overheid die werken en ondernemen wil stimuleren, is een overheid die ervoor zorgt dat werken en ondernemen lonend zijn in plaats van iedere verworven euro maximaal af te romen. Op deze basis kan de samenleving welvaart en welzijn nastreven. In een sterke economie dient de staat vooral de basisvoorwaarden te scheppen die noodzakelijk zijn voor de start, groei en voortgang van bedrijvigheid voor ondernemers, agrariërs en andere werkenden. In een sterke economie wordt de inspanning van werkenden gewaardeerd, worden ambitieuze mensen uitgedaagd een eigen onderneming te starten en gedijt het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat is een Nederland dat zijn landbouw en visserij naar waarde weet te schatten. Wij steunen een markteconomie, maar geen volledig geglobaliseerde economie die zich aan alle regels behalve die van de multinationals zelf onttrekt. Wanneer veel mensen werkloos thuis zitten terwijl werkenden uit andere landen het goederenvervoer verzorgen, het werk in de kassen doen, pakketten rondbrengen en op het land werken, is er iets mis met de prikkels die werken lonend maken. Dat is het geval in Nederland, waar de collectieve sector steeds groter wordt, de overheid zich steeds dwingender laat gelden en steeds zwaardere lasten legt op de inwoners van dit land om dit te bekostigen. JA21 wil weer naar een economie toegroeien die kansen de moeite waard maakt om te benutten

Nederland is een soevereine natie met een open economie die een wereldspeler van belang is. Internationale samenwerking is daarvoor essentieel, waarbij onafhankelijke keuzes die duidelijk meerwaarde opleveren voorop staan. Samenwerking in de Europese Unie richt zich op economische samenwerking in plaats het nastreven van een steeds hechtere politieke eenwording. Nederland hoort niet de pinautomaat van Europa te zijn, iets wat door de euro en de transferunie die daarbij hoort steeds meer het geval is. JA21 hecht waarde aan de trans-Atlantische oriëntatie die ons land in de loop van de eeuwen heeft gekenmerkt. Samenwerking in de NAVO blijft een hoeksteen voor onze internationale veiligheid. Het Nederlandse buitenlands beleid werd afgelopen decennia geleid door de verondersteld ‘heilzame werking’ van globalisme en multilateralisme. Zo werd China in 2001 toegelaten tot de Wereldhandelsorganisatie in de veronderstelling dat dit communistische land zich zou schikken of zelfs omvormen naar Westerse waarden. De oude politiek denkt nog altijd vanuit een naïef wereldbeeld waarin iedereen zich keurig aan papieren spelregels houdt. Maar de machtsverhoudingen in de wereld lenen zich daar niet toe. De geopolitieke machtsverhoudingen, zowel militair als economisch, verschuiven constant. Denk aan de opkomst van China, de moeizame relatie van het Westen met Rusland, de politieke polarisatie in de VS, de licht ontvlambare situatie in het Midden-Oosten en de explosieve bevolkingsgroei in Afrika. In die wereld moet Nederland haar plek vinden en opeisen. JA21 staat voor een buitenlands beleid gebaseerd op realpolitik. Daarin staat het Nederlands belang centraal. Machtsverhoudingen worden benoemd en geduid zoals ze zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken richt zich op de kerntaken, wat betekent bevorderen van handel, inperken van illegale en kansarme immigratie, versterken van politieke en militaire allianties en een beleid van culturele diplomatie gericht op het versterken van de Nederlandse taal en cultuur.