Van jong tot oud

Van jong tot oud

Alle leven is waardevol. Bij een zorgvuldige afweging van vragen over het begin en het einde van het leven hoort een open gedachtenvorming. Kinderen die door hun thuissituatie niet kunnen meekomen in de samenleving, krijgen een extra zetje om hun kansen te vergroten. Ook andere kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, verdienen vanuit het gevoel van verbondenheid bescherming.

JA21 wil:

Erkenning van de weerlozen in onze samenleving als waardevol, wat betekent dat zij onze steun verdienen.

Leven is waardevol. Maatschappelijk debat over 24-wekentermijn abortus: alleen op medische gronden

Kinderopvang toegankelijk maken door overheidsfinanciering van instellingen voor kinderopvang te combineren met een redelijke, inkomensafhankelijke bijdrage van ouders.

Kinderen met een achterstand steunen door ze thuis een programma te laten volgen dat zich behalve op taal op sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsmatige schoolrijpheid richt.

Een specifieke arbeidsmarktaanpak ontwikkelen voor de gehandicaptenzorg.

Geen ongeremde uitbreiding van de huidige zorgvuldige euthanasiepraktijk, door meer aandacht te besteden aan eenzaamheid, angst en andere factoren die het gevoel van een zogenaamd ‘voltooid’ leven opwekken.

Weinig dichtregels worden zo vaak geciteerd als die van Lucebert: ‘Alles van waarde is weerloos’. Deze prachtige zinsnede geeft in een notendop weer hoe JA21 denkt over de waarde van elk leven. Al onze staatsburgers horen bij Nederland, van jong tot oud, onafhankelijk van afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie of andere persoonlijke kenmerken. En al deze burgers verdienen het om te worden gezien en gekoesterd. Tot ons verdriet zien we dat bepaalde groepen in de knel raken. Enkele voorbeelden. Er is te weinig begeleiding voor vrouwen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgen. Alleenstaande moeders in de bijstand worden gekort als zij boodschappen cadeau krijgen. Ouderen kampen in groten getale met eenzaamheid. De gehandicaptenzorg kampt al jaren met grote tekorten. Ook de weerlozen in onze samenleving zijn waardevol en verdienen onze steun.

Het recht op abortus is een belangrijk vrouwenrecht waaraan wij niet willen tornen. JA21 vindt echter niet dat er te lichtvaardig mee dient te worden omgegaan. Abortus moet dan ook zo veel mogelijk worden voorkomen. Het is belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat Nederland een zeer liberale abortuswetgeving heeft. Nederland is vrijwel het enige land waar abortus om niet-medische redenen mogelijk is tot 24 weken. Hoe later de abortus, hoe groter ook de risico’s voor de vrouw. Hoewel slechts een klein gedeelte van de zwangerschapsafbrekingen in het tweede trimester plaatsvindt, veroorzaakt het een meerderheid van complicaties als ernstig bloedverlies of zelfs een grote buikoperatie. Omdat de medische mogelijkheden steeds verder toenemen en de kans op levensvatbaarheid van het ongeboren kind ook, vinden wij het te rigoureus om 24 weken als termijn voor alle gevallen te hanteren. In buurlanden zien we een opsplitsing tussen abortussen op medische indicatie (zoals gevaar voor het leven van de moeder of een ernstige handicap bij het kind) en sociale indicatie (een verbroken relatie, financiële problemen, of om andere redenen het kind niet willen). Deze splitsing lijkt ons passend in een tijd van snelle medische vooruitgang. Wij willen graag het maatschappelijke debat hierover voeren. Daarnaast achten wij het van zeer groot belang om meer in te zetten op preventie, via goede informatie en het aanbieden van anticonceptie. Bij vrouwen die herhaaldelijk voor een abortus komen (35 procent heeft eerder een zwangerschapsafbreking ondergaan) moet een extra consult en gratis anticonceptie worden aangeboden. Daarnaast moet iedere vrouw, conform de Wet afbreking zwangerschap (Waz), worden geïnformeerd over alle mogelijke oplossingen voor de door haar ervaren noodsituatie. Mocht er sprake zijn van twijfel, dan volgt er een vervolggesprek met een andere, onafhankelijke arts.

JA21 onderkent de noodzaak van goede kinderopvang om het ouders mogelijk te maken hun gezinsleven met werk te combineren. Het financieren door de overheid van instellingen voor kinderopvang in combinatie met een redelijke, inkomensafhankelijke bijdrage van ouders zorgt voor een laagdrempelige toegang tot deze voorziening. Daarbij is het van belang dat het kind ook kind mag blijven en onbekommerd mag spelen. Kinderopvang is geen op allerlei toetsen gericht onderwijs waardoor de prestatiedruk op nog jongere leeftijd wordt opgevoerd.

Hoewel het een feit is dat niet iedereen hetzelfde zal bereiken in zijn of haar leven, vinden we het heel waardevol om kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen te bieden. Naast de bijstand als vangnet voor volwassenen, moet de overheid op de bres springen voor kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs. Onderwijs is immers een belangrijk middel om aan armoede te ontsnappen. Is er sprake van een leerachterstand bij jonge kinderen, dan moet de overheid hierbij ondersteunen. Eerder is hier al een poging toe gedaan door de zogenaamde voorscholen. Jammer genoeg lijkt de huidige aanpak veel te weinig effect te hebben; sommige hoogleraren noemen het geld dat nu in het programma wordt gestopt zelfs weggegooid geld. Dit komt doordat een peuterspeelzaal of voorschool niet de taak van de ouders kan overnemen. Als we kinderen met een achterstand écht willen ondersteunen, vindt JA21 dat we ze thuis ook een programma moeten laten volgen dat niet alleen op taal is gericht, maar ook op sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsmatige schoolrijpheid.

De al langer bestaande tekorten in de gehandicaptenzorg verergeren door een dalende instroom vanuit beroepsopleidingen. Hierbij speelt op de achtergrond een verandering van het werk, met meer focus op stimuleren van zelfstandigheid van cliënten, technologische veranderingen en toename van complexe zorgvragen. Hierdoor zijn hoger geschoolde zorgmedewerkers nodig, waar ook juist in de ouderenzorg een tekort aan is. Het grootste probleem speelt bij de zeer zorgintensieve cliënten, zoals ernstig meervoudig beperkte kinderen met complexe medische problemen, maar ook verstandelijk beperkte mensen met agressief gedrag. JA21 acht het van groot belang dat er een specifieke arbeidsmarktaanpak wordt ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zowel schoolverlaters als zij-instromers. Het doel, meer goed opgeleide krachten die de complexe problematiek het hoofd kunnen bieden, moet in ieder geval worden gehaald.

Ouderen horen niet aan de rand, maar in het hart van onze samenleving thuis. Toch is de ouderenzorg steeds verder afgebroken. Bezuinigingen op vrijwel alle facetten van de ouderenzorg hebben er voor gezorgd dat inmiddels ruim de helft van alle ouderen eenzaam is. Dit vinden wij moreel onacceptabel. Dergelijke eenzaamheid kan leiden tot een gevoel dat door andere partijen ‘voltooid leven’ genoemd wordt en dat door uitbreiding van de euthanasiewetgeving opgelost kan worden. JA21 ziet dit anders. Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid, het gevoel er niet meer toe te doen, de angst om afhankelijk te zijn van anderen (of hen tot last te zijn) en het onvermogen om zichzelf te uiten, belangrijke factoren zijn bij het gevoel van voltooid leven. Deze problemen moeten worden opgelost door in te zetten op zorg voor en waardering van ouderen, in plaats van hen buiten de samenleving te plaatsen. De zogenaamde voltooidlevenwet is geen oplossing voor dit veel existentiëlere probleem. Wij steunen de huidige euthanasiepraktijk, die door artsen en patiënten ervaren wordt als zorgvuldig. Verdere uitbreiding van deze wet naar mensen zonder uitzichtloos, medisch lijden of wilsonbekwamen, achten wij onwenselijk.