Moties en vragen

Verworpen: enkel belasten werkelijk rendement

By 14 juli 2021No Comments

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EPPINK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98
Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aangenomen motie-Bashir (34 302, nr. 97) in 2015 al opriep om niet het fictieve maar het werkelijke rendement op inkomsten uit box 3 te belasten;

overwegende dat het kabinet-Rutte III in haar regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst voornemens was «een stelsel van vermogensrendements- heffing op basis van werkelijk rendement» uit te werken;

constaterende dat er tot dusver geen resultaten zijn geboekt om het box 3-stelsel te hervormen opdat burgers enkel over hun werkelijke rendement belast worden;

constaterende dat Staatssecretaris Vijlbrief de aanpassing van box 3 aan een volgend kabinet wil overlaten;

verzoekt het kabinet, alsnog werk te maken om het box 3-stelsel te hervormen, zodat burgers in 2022 enkel belast worden over hun werke- lijke rendement uit spaarvermogen op de bank en niet over een veel hoger percentage door een fictief rendement;

verzoekt het kabinet, een voorstel hiervoor op te nemen in het Belas- tingplan 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eppink Ephraim Stoffer
Van der Plas