Moties en vragen

Vragen over het doden grazers van Stichting Taurus

By 26 april 2021mei 10th, 2021No Comments

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het ondeskundig doden en de daardoor veroorzaakte lijdensweg voor de grote grazers van Stichting Taurus (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Onderzoek naar «leed» bij grazers»?1

Vraag 2
Bent u bekend met de videobeelden van het afschot van de twee runderen? Zo ja, hoe beoordeelt u deze vorm van afschot?

Vraag 3
Onder welke voorwaarden mogen dergelijke gehouden runderen in het veld worden afgeschoten?

Vraag 4
Welke controle oefent u uit op dergelijk afschot en was er bij dit beschreven afschot ook controle?

Vraag 5
Welke sancties staan er op het veroorzaken van langdurig lijden, wat duidelijk waarneembaar was bij beide dieren?

Vraag 6
Mag het vlees van deze dieren voor de reguliere vleesverkoop in aanmerking komen?

Vraag 7
Welke controle en toezicht is er op de hygiëne van het transport van deze gedode dieren?

Vraag 8
Zijn er subsidierelaties met Stichting Taurus?

1 De Gelderlander, 13 april 2021, «Onderzoek naar «leed» bij grazers» (https:// www.gelderlander.nl/grave/een-knal-nog-een-knal-en-nog-een-nvwa-onderzoekt-mogelijke- misstanden-grote-grazers-na-filmbeelden~a743424a/)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 1

Vraag 9
Zijn met het veroorzaken van dit dierenleed subsidievoorwaarden geschon- den? Zo ja, met hoeveel gaat u deze subsidies korten?

Vraag 10
Kunt u een uitgebreide rapportage toezeggen over hoeveel grote grazers er in Nederland worden ingezet, in welke gebieden, hoeveel van deze dieren de gehouden en niet-gehouden status hebben, en hoeveel uur controle en toezicht er per gebied is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?

Vraag 11
Kunt u een totaalbeeld geven vanuit welk programma en met hoeveel geld het beheer van grote grazers wordt gesubsidieerd, uitgesplitst naar betrokken ontvangende organisaties?

Vraag 12
Bent u bekend met de videobeelden van de poging om een rund te vangen? Zo ja, wat is uw oordeel over de gehanteerde vangmethode en het toege- paste materiaal?2

Vraag 13
Is er toezicht op het vangen van grote grazers door de NVWA?

Vraag 14
Zijn er normen waaraan vangapparatuur en vanghekken moeten voldoen? Zo nee, gaat u deze normen invoeren?

Vraag 15
Hebben de bij het vangen van de dieren betrokken mensen een opleiding genoten om deze werkzaamheden te verrichten?

Vraag 16
Deelt u de mening dat alleen ervaren, geschoolde en gecertificeerde mensen dergelijke werkzaamheden mogen verrichten?

Vraag 17
Welke maatregelen gaat u treffen om te komen tot structurele verbetering in het beheer en het voorkomen van lijden tijdens het vangen van de dieren en tijdens afschot van grote grazers, ook gelet op het feit dat de Oostvaarders- plassen al eerder te zien gaven dat het beheer en afschot van grote grazers in Nederland een permanente lijdensweg is voor de betreffende grote grazers (met zowel gehouden als niet-gehouden status)?

Vraag 18
Hoe beoordeelt u het feit dat juist bij door natuurorganisaties gehouden grote grazers te hoge waarden van dioxines in vlees en organen worden aangetrof- fen, zoals vorige week het geval bleek te zijn in het Lauwersmeergebied, nadat al eerder bericht was dat er bij grote grazers in de uiterwaarden en de Oostvaardersplassen hoge waarden van dioxines en andere giftige stoffen in het vlees en organen zijn aangetroffen?3

Vraag 19
Is er structurele controle op het vlees en de organen van deze grote grazers voordat het vlees in consumptie komt?

Vraag 20
Hoe komen de grote grazers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties aan deze hoge dioxinewaarden?

  1. 2  De Gelderlander, 13 april 2021, «Onderzoek naar «leed» bij grazers» (https:// www.gelderlander.nl/grave/een-knal-nog-een-knal-en-nog-een-nvwa-onderzoekt-mogelijke- misstanden-grote-grazers-na-filmbeelden~a743424a/)
  2. 3  De Gelderlander, 18 april 2021, «Ook te veel dioxine in «oervlees» konikpaarden en Schotse hooglanders van Lauwersmeer» (https://www.gelderlander.nl/binnenland/ook-te-veel-dioxine- in-oervlees-konikpaarden-en-schotse-hooglanders-van-lauwersmeer~aab4c7c9/)

page2image40757376

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 2

Vraag 21
Worden deze hoge dioxinewaarden ook aangetroffen bij runderen op de bij de natuurgebieden omliggende boerenbedrijven en is er een relatie met de deskundigheid van het beheer van deze grote grazers in natuurgebieden?

Vraag 22
Kunt u uitsluiten dat er vlees van grote grazers met te hoge dioxinewaarden in de consumptieketen is gekomen?

Vraag 23
Heeft u een terugroepactie ingezet op al het vlees van grote grazers? Zo nee, hoe gaat u de consument dan beschermen tegen het consumeren van vlees afkomstig van grote grazers met mogelijk te hoge dioxinewaarden?

Vraag 24
Is het verstandig om op de verpakking van vlees van grote grazers zichtbaar te maken voor de consument dat er bij het vlees van grote grazers afkomstig uit gebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een verhoogde kans op schadelijke dioxines is?