Cultuur en kunst
Cultuur en kunst
JA21 standpunten
Nederland heeft wonderschone kunst en cultuur voortgebracht. Het is goed om dit aan jonge generaties door te geven, onder meer door museumbezoek aan te moedigen. Kunst en cultuur kunnen heel goed zonder diversiteitscodes. Een bezinning over het historisch perspectief is prima. Maar we gaan onze geschiedenis niet zuiveren door het dekoloniseren van straatnamen en slopen van standbeelden. We koesteren en beschermen wat waardevol is.

JA21 wil:

  • Dat de overheid het Nederlandse culturele erfgoed behoudt en actief ontsluit voor een breed publiek.
  • Codes inzake diversiteit en inclusiviteit, convenanten en afspraken die een ander criterium hanteren dan kwaliteit om kunst- en cultuursubsidies toe te kennen, afschaffen.
  • Leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs minimaal eenmaal per jaar een Nederlands museum laten bezoeken.
  • Een streep door onhaalbare en zelfs schadelijke eisen, zoals Nederlandse steden willen ‘dekoloniseren’ door het veranderen van straatnamen en verwijderen van standbeelden en afbeeldingen zuiveren van de geschiedenisboeken.
  • Bij restauratie van rijksmonumenten de originele uitstraling behouden.
  • Bijdragen aan het onderhoud van kerkgebouwen met een monumentale status waarvan het belang van het gebouw verder gaat dan met de bekostiging uit functionele bronnen, zoals kerkelijke activiteiten, kan worden opgebracht.

Lees verder over dit onderwerp.
Onze Nederlandse muziek, schilderkunst, literatuur, toneel, poëzie en beeldhouwkunst zijn het mooiste dat we als land in de loop der eeuwen hebben voortgebracht. JA21 vindt dat we weer trots mogen zijn op onze vaderlandse kunst en cultuur en dat die weer overal zichtbaar mag zijn. Een belangrijke taak van de overheid is het Nederlandse culturele erfgoed te behouden en actief te ontsluiten voor een breed publiek. Nederlandse musea, kunstinstellingen en scholen spelen daarin een essentiële rol.

Op dit moment subsidieert de Nederlandse overheid op basis van subjectieve factoren zoals kleur, gender en afkomst in plaats van kwaliteit. Standbeelden worden weggehaald en straatnamen veranderd. JA21 gaat dit beleid stoppen. Voor een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven. Het huidige budget moet anders en beter worden besteed. Kwaliteit zal daarbij het enige criterium zijn bij het toekennen van kunst- en cultuursubsidies. Ook wordt er een actief beleid gevoerd om subsidiegelden primair te laten gaan naar culturele instellingen die zich richten op Nederlandse culturele uitingen en tradities. Codes inzake diversiteit en inclusiviteit, convenanten en afspraken die een ander criterium hanteren dan kwaliteit om kunst- en cultuursubsidies toe te kennen, worden afgeschaft.

Om kunst breder toegankelijk te maken, zullen rijksmusea die met belastinggeld worden onderhouden vrij toegankelijk dienen te worden voor alle Nederlanders. Leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bezoeken minimaal eenmaal per jaar een Nederlands museum. Kunst- en cultuurlessen in het onderwijs richten zich primair op Nederlandse kunst en cultuur. Dit hoort wat JA21 betreft weer een belangrijk onderdeel te zijn van het curriculum van scholen.

JA21 is trots op onze geschiedenis en op de mensen die Nederland hebben gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Deze geschiedenis moet aanwezig zijn in ons straatbeeld; in standbeelden en straatnamen en overheidsinstellingen en instituten die naar ze genoemd worden. Op school moet iedereen leren over deze vaderlandse geschiedenis, iets waarvoor momenteel te weinig aandacht en waardering voor is.

In de laatste jaren ontstaat er steeds meer een tendens om met de huidige bril en modieuze morele standaarden naar de geschiedenis te kijken en historische personen en gebeurtenissen de maat te nemen. Dit zorgt voor onhaalbare en zelfs schadelijke eisen, zoals het willen ‘dekoloniseren’ van Nederlandse steden door straatnamen te veranderen of standbeelden en afbeeldingen te verwijderen en de geschiedenisboekjes te zuiveren. Ook zouden er excuses moeten worden gemaakt voor gebeurtenissen uit het verleden die in onze huidige maatschappij als laakbaar worden gekwalificeerd, maar die in het verleden in de context van de toenmalige tijd als normaal werden gezien. De wereld verandert, en hoe we met elkaar omgaan en wat als normaal wordt ervaren, verandert mee. Hier mag wat JA21 betreft elke discussie over worden gevoerd. Maar dit betekent niet dat met terugwerkende kracht de geschiedenis gaat worden herschreven of dat links en rechts excuses worden aangeboden.

Door zijn lange geschiedenis staat Nederland vol met monumentaal erfgoed, waaronder gebouwen en standbeelden van personen die in onze geschiedenis van onschatbare waarde zijn geweest en die moeten worden beschermd. Een standbeeld is een stille sprekende getuige van onze historie, met al zijn hoogtepunten en schaduwkanten. Daarmee overstijgt een standbeeld de verbeelding van heersende normatieve opvattingen. De esthetiek van onze historische binnensteden is in de loop van eeuwen opgebouwd en is essentieel voor de schoonheid van ons land. Ook met nieuwe ontwikkelingen dient hiermee zorgvuldig te worden omgegaan.

De primaire taak van monumentenzorg is het behoud van ons erfgoed in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en omgeving. In de afgelopen tientallen jaren zijn zeer veel gebouwen en erfgoed van onschatbare culturele waarde aangetast. Maar ook het willen ‘verduurzamen’ van historische monumenten die niet daarop zijn ingericht, vormt een wezenlijk probleem. Voorbeelden van ongelukkige ingrepen aan monumenten zijn onder andere het Concertgebouw in Amsterdam en museum De Fundatie in Zwolle. Wij pleiten voor het behoud van ons erfgoed. Bij restauratie van rijksmonumenten dient in de ogen van JA21 de originele uitstraling in te worden behouden. Moderniseringen mogen worden doorgevoerd, zolang ze het karakter van het gebouw onaangetast laten.

Nederland kent ongelofelijk veel prachtige kerkgebouwen. Ze hebben in de loop van de eeuwen aan de karakteristieke uitstraling van dorpen en steden bijgedragen. Vele zijn beschermde monumenten. Kerken moeten zoveel mogelijk hun functie behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt een functie gezocht in lijn met de aard van het kerkgebouw. Kunst en cultuur vragen om maatwerk. De overheid dient bij te dragen aan het onderhoud van kerkgebouwen met een monumentale status waarvan de bekostiging niet uit functionele bronnen, zoals kerkelijke activiteiten, kan worden opgebracht.

Verberg extra tekst.