Defensie en veiligheid
Defensie en veiligheid
JA21 standpunten
Nederland heeft een moderne, goed toegeruste en inzetbare krijgsmacht nodig. Om deze in de NAVO volwaardig te laten opereren, is het nodig op korte termijn aan de 2-procentsnorm te voldoen. In internationale relaties staat het Nederlandse belang voorop. Wij doen niet aan regime change missies. Internationale organisaties beperken zich tot hun kerntaken. Een goede verhouding met de buren is iets anders dan hen de baas laten spelen in eigen huis.

JA21 wil:

  • Een krachtige krijgsmacht die robuust, innovatief en wendbaar aan al onze grondwettelijke eisen kan voldoen en waarin na decennia verwaarlozing stevig wordt geïnvesteerd, zowel in materieel en inzetbare capaciteit als in arbeidsvoorwaarden.
  • Innovatie stimuleren waardoor ons land op defensiegebied gerichter informatiegestuurd kan optreden en ontwikkelingen op het vlak van digitale oorlogvoering beter kan bijbenen.
  • Samenwerking op internationaal niveau wanneer dat in Nederlands belang is en meerwaarde oplevert.
  • Teneinde een snelle en juiste noodhulp op 24-uur-basis te kunnen verlenen bij allerlei rampen een interdepartementaal Noodhulpverkenningsteam in het leven roepen.
  • De NAVO als belangrijke hoeksteen van onze internationale veiligheid houden, waarvoor nodig is dat Nederland flink investeert in de trans-Atlantische samenwerking door in 2024 te voldoen aan de 2 procentnorm.
  • Geen EU-krijgsmacht naar Frans ideaal onder Duits bevel.
  • Geen betrokkenheid van Nederland bij regime change-oorlogen.
  • Een proactieve houding om onze relatie met de opmars van wereldmacht China vorm te geven en onze nationale belangen en veiligheid daarbij te bewaken.
  • De positie van verdrukte christenen en andere achtergestelde bevolkingsgroepen een nadrukkelijke plaats toekennen in het Nederlandse buitenlandbeleid.

Lees verder over dit onderwerp.
Wij leven in een snel veranderende wereld waarin dreigingen steeds complexer worden. De internationale bedreiging van de Nederlandse belangen door terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit vergt een robuuste, innovatieve en wendbare krijgsmacht, die altijd en overal inzetbaar is. Samenwerking op internationaal niveau is aan de orde wanneer dat in Nederlands belang is en meerwaarde oplevert.

De strijd speelt zich af op het land, op zee en in de lucht, in de ruimte en in de cyberspace. Onze belangrijkste verzekeringspolis is een krachtige krijgsmacht die robuust, innovatief en wendbaar aan al onze grondwettelijke eisen kan voldoen. Nu en in de toekomst. De staat van onze krijgsmacht is echter ronduit slecht. Decennialange bezuinigingen hebben onze verdediging uitgehold. Wij willen investeren in onze veiligheid. JA21 is ervan overtuigd dat Nederland na decennia van ontoelaatbare verwaarlozing de eigen krijgsmacht in snel tempo op peil hoort te brengen. Daarvoor zijn veel maatregelen nodig, op zowel materieel gebied als op het vlak van arbeidsvoorwaarden. Zo moeten budgetten voor materieel, oefeningen en voorraden op peil worden gebracht. Concreet betekent dit uitbreiding en vernieuwing van maritieme middelen. Om de marine effectief te kunnen laten optreden, moet de vloot in aantallen en in capaciteit tegen lucht- en onderwater dreiging worden uitgebreid. De maritieme patrouillecapaciteit vraagt om uitbreiding. Door de onverantwoorde bezuinigingen mist de marine nu een capaciteit van vitaal belang. Maritieme patrouillevliegtuigen zijn nodig om oppervlakte- en onderzeebootbestrijding, contradrugsoperaties en kustwachttaken uit te kunnen voeren. Drie brigades van de Koninklijke Landmacht dienen volledig operationeel uitgerust inzetbaar te worden gemaakt. Uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee is nodig om de grenzen beter te bewaken. De Nederlandse defensie-industrie wordt wat JA21 betreft meer betrokken bij de aanschaf, het onderhoud en de ontwikkeling van materieel. Ook de arbeidsvoorwaarden moeten worden verbeterd. Hierdoor kunnen we gerichter informatiegestuurd optreden en ontwikkelingen op het vlak van digitale oorlogvoering beter bijbenen. De door Defensie te betalen boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU-boete) moet worden ingetrokken, onder restitutie van de reeds door Defensie tot op heden betaalde boetes. Reparatie is nodig van het AOW-gat voor de gedwongen met functioneel leeftijdsontslag gegane militairen.

Om de krijgsmacht te versterken wil JA21 een grotere en breder inzetbare nationale reserve vormgeven. Zo wordt het mogelijk zelfstandig deel te nemen aan missies die Nederland zelf uitkiest en die in het belang zijn van ons land, op een manier die Nederland zelf bepaalt. JA21 wil Defensie alleen inzetten op een manier waarop wij voldoende zeggenschap houden over onze eigen mensen en taken. Teneinde een snelle en juiste noodhulp op 24-uur-basis te kunnen verlenen bij allerlei rampen, wil JA21 een interdepartementaal Noodhulpverkenningsteam in het leven roepen. Dit interdepartementale team zal bestaan uit specialisten vanuit onder andere de nationale politie, brandweer, veiligheidsregio’s en defensie. Het team zal, onder aansturing van Defensie, op een korte reactietijd snel overal waar een ramp heeft plaatsgevonden snel een inschatting kunnen maken over wat ter plekke nodig is maar ook zelf direct steun verlenen (bergen en zoeken van slachtoffers etcetera).

De NAVO blijft een belangrijke hoeksteen van onze internationale veiligheid. JA21 wil flink investeren in de trans-Atlantische samenwerking door in 2024 te voldoen aan de 2 procentnorm. Nederland moet waakzaam zijn voor betrokkenheid bij internationale militaire operaties. De afgelopen decennia is Nederland, ook onder de NAVO-vlag, betrokken geraakt bij regime change-oorlogen en in naam vredesmissies, waardoor in de praktijk de situatie in de betreffende landen verre van stabiel werd. JA21 wil een einde aan de betrokkenheid bij zulk soort missies. Een EU-leger naar Frans ideaal onder Duits bevel doet vanuit het perspectief van JA21 afbreuk aan onze soevereiniteit, is politiek onwenselijk, duur en overbodig.

Nederland moet wereldwijd kordaat opkomen voor de nationale belangen en veiligheid. Een goede verhouding met de buren is iets anders dan de buren de baas laten spelen in eigen huis. De relatie met grootmacht China vergt een proactieve houding. Het land treedt politiek, economisch en óók militair vaker en assertiever op. De coronacrisis heeft aangetoond dat Nederland kwetsbaar is als het zo afhankelijk is van deze wereldmacht. De relatie met China moet dus anders. Oneerlijke handel moet worden aangepakt. Evenals de toenemende mate van cybercriminaliteit en technologieroof. Investeringen waarbij gevoelige data is gemoeid, zoals 5G, mogen niet aan Chinese partijen worden uitbesteed.

JA21 respecteert de soevereiniteit en cultuurhistorische context van landen en de mogelijkheid te kiezen voor hun eigen politieke systeem en keuzes. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het in de internationale arena nodig is beleid af te dwingen met machtsmiddelen zoals economische sancties. Die dienen dusdanig te worden toegepast dat er daadwerkelijk politieke doelen worden bereikt. Voorkomen dient te worden dat sancties alleen de bevolking straffen. Wij pleiten voor een zorgvuldig, doelgericht gebruik van het machtsmiddel sancties.

Nederland en Israël zijn vrienden. JA21 wil investeren in de relatie met Israël. De ambassade van Nederland dient – net als die van de Verenigde Staten – te verhuizen naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël.

Vrijheid en verbondenheid hebben ook betekenis wanneer we kijken naar de positie van minderheden in veel landen. De jaarlijkse publicatie van de ranglijst christenvervolging van Open Doors is een jaarlijkse schokkende herinnering aan de verdrukking en vervolging van christenen omwille van hun geloof. Het lot van de Jezidi’s, slachtoffers van islamitische terreur, is schrijnend. De bejegening van Oeigoeren in China laat zien hoe een complete bevolkingsgroep systematisch wordt onderdrukt. JA21 wil in het buitenlandbeleid van Nederland nadrukkelijk aandacht voor de verbetering van de positie van achtergestelde en vervolgde minderheden.

Verberg extra tekst.