Immigratie en asiel
Immigratie en asiel
JA21 standpunten
Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Zo kan het Nederlandse belang weer voorop komen te staan. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen die niet in de eigen regio mogelijk is, is van meet af aan gericht op terugkeer naar het land van herkomst. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie.

JA21 wil:

  • Immigratie gericht beperken en beheersbaar maken om de gevolgen van de demografische ontwikkeling voor ons land in maatschappelijk opzicht, sociaal-economisch en cultureel beheersbaar te houden.
  • Zeggenschap terugkrijgen over de eigen grenzen en het eigen asiel- en migratiebeleid, onder meer door een opt-out regeling binnen het nieuwe Migratiepact van de EU.
  • Vluchtelingen opvangen in de eigen regio, zeker bij grootschalige of langdurige conflicten die grote vluchtelingenstromen opwekken.
  • Het toelaten van asielzoekers aan strikte quota binden en terugkeer naar het eigen land altijd uitgangspunt laten zijn.
  • De toegang tot sociale voorzieningen tot een sobere basis beperken, wat ook betekent dat asielzoekers geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen.
  • Een einde aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie door herziening en vereenvoudiging van regelgeving, versnelling van procedures, inperking van beslistermijnen en beperking van beroepsprocedures.
  • Hard optreden tegen diegenen die misbruik willen maken van onze gastvrijheid, door onder andere illegaliteit strafbaar te stellen en illegalen uit te zetten.

Lees verder over dit onderwerp.
Nederland is hard toe aan een doeltreffend asiel- en migratiebeleid. De afgelopen jaren heeft ons asielbeleid voornamelijk bestaan uit het ongericht openzetten van de slagbomen voor massale immigratie vanuit een economische achtergrond. Dat is een onverantwoord en ook onhoudbaar beleid met grote gevolgen voor Nederland. Er zijn grenzen.

Na een relatief lage groei in 2020 trekt naar verwachting de groei van de bevolking weer aan. In 2063 telt Nederland 20 miljoen inwoners. De bevolking groeit per saldo alleen nog door mensen met een migratieachtergrond. Eind 2020 heeft reeds een kwart van de bevolking een migratieachtergrond, over vijftig jaar is dit naar verwachting gestegen naar twee op de vijf inwoners van Nederland. Waarom is dat een probleem? Omdat iedere samenleving een bepaald absorptievermogen heeft, wat de loop van de geschiedenis genoegzaam heeft aangetoond. Voor sociale cohesie en succesvolle integratie vindt JA21 het noodzakelijk om daarvoor oog te hebben. Nieuwkomers een eigen plaats geven en succesvol in de samenleving opnemen, vereist de weg van de geleidelijkheid. Een onbeheerste, onbeheersbare demografische ontwikkeling heeft een invloed op onze samenleving waarvan de gevolgen op termijn onoverzienbaar zijn. De voortekenen van wat ons bij ongewijzigd beleid te wachten staat, zijn er nu al. Naarmate het beroep op sociale voorzieningen toeneemt, is een drastische versobering van onze verzorgingsstaat onvermijdelijk. In het onderwijs is merkbaar hoe er een tweedeling ontstaat tussen zogenoemde zwarte scholen en witte scholen. Er zijn wijken in steden die slechts met moeite als Nederlandse wijken te herkennen vallen. Het gaat hier niet om een multiculturele omgeving met leuke restaurants en fancy winkeltjes, maar om een samenleving die zwaar in de problemen komt door grootschalige immigratie.

Een gezond uitgangspunt van immigratiebeleid is de voor de hand liggende vraag wat migratie betekent voor Nederland, voor het absorptievermogen van onze samenleving en voor de financiën. De kosten van migratie zijn astronomisch hoog, wat betekent dat iedere euro die hieraan wordt uitgegeven, niet voor andere doeleinden beschikbaar is. We moeten zelf kunnen bepalen wie we toelaten. Daar waar integratie mislukt, kan remigratie een redelijke oplossing zijn. Om dat mogelijk te maken, moet worden bezien welke faciliteiten daarvoor kunnen worden geboden. Voor het terugkrijgen van zeggenschap over het eigen grondgebied en controle over de eigen grenzen dient Nederland wat JA21 betreft zeggenschap te herkrijgen over het eigen asiel- en migratiebeleid. We dienen te streven naar een opt-out regeling binnen het nieuwe Migratiepact van de EU om weer controle krijgen over de eigen grenzen.

Met betrekking tot vluchtelingen is het uitgangspunt voor JA21 het organiseren van opvang van vluchtelingen in de eigen regio, zéker bij grootschalige of langdurige conflicten die grote vluchtelingenstromen opwekken. In hun eigen regio zullen vluchtelingen minder grote verschillen tegenkomen op het vlak van cultuur, taal en religie. Daarnaast kan er in de eigen regio voor hetzelfde budget aan veel meer mensen veiligheid worden geboden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin vluchtelingen tijdelijk opvang nodig hebben in Nederland. Hun opvang betekent géén de facto verblijfsvergunning. Ongeacht de duur van het verblijf in Nederland is de opvang van meet af aan gericht op terugkeer naar het land van herkomst. Nadat de oorlog of situatie van vervolging voorbij is, kunnen vluchtelingen terugkeren om hun eigen land te helpen opbouwen, met alle mogelijke hulp vanuit Nederland. Hiermee voorkomen we meteen de zeer ongewenste ‘braindrain’ die plaatsvindt bij ongeremde opvang. Nederland kan niet onbeperkt mensen opvangen. Indien ons land toch asielzoekers opvangt, dient dat aan strikte quota te zijn gebonden. De toegang tot sociale voorzieningen wordt tot een sobere basis beperkt. Asielzoekers krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen.

JA21 wil een einde aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie die in de loop van de jaren rond asielzoekers is opgetuigd. Dit betekent herziening en vereenvoudiging van regelgeving, versnelling van procedures, inperking van beslistermijnen en beperking van beroepsprocedures. Asieladvocaten hebben nu belang bij het continu starten van nieuwe procedures. Zij krijgen de kans om het verblijf te rekken, vooruitlopend op weer een volgend generaal pardon. Dit moet afgelopen zijn. De overheid moet de vergoedingen aan asieladvocaten fors beperken.

In 1997 verbleven er naar schatting 194.000 illegalen in Nederland. Tien jaar later is dat aantal volgens een schatting van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gedaald naar 23.000 tot 58.000. Nog altijd faciliteert het beleid illegaliteit. JA21 wil hard optreden tegen diegenen die misbruik willen maken van onze gastvrijheid. Ieder mens heeft recht op bed, bad en brood. Aan illegalen moeten we daarbij de eis stellen dat zij zich melden bij een uitzetcentrum en meewerken aan hun vertrek. JA21 wil een einde aan het aanmoedigen van illegaal verblijf met uitgebreide arrangementen door gemeenten en de al even falende opvolger Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Illegaliteit moet strafbaar worden. Illegalen dienen te worden uitgezet.Verberg extra tekst.