Ondernemen en vernieuwen
Ondernemen en vernieuwen
JA21 standpunten
Nederland is een land van ondernemers. Ons land heeft grote multinationals voortgebracht. Die zijn belangrijk. Zeker zo belangrijk zijn de zzp’ers en het mkb. Zij verdienen meer aandacht in het beleid en maatregelen om hun bedrijvigheid in goede banen te leiden. Een concurrerende economie is voortdurend bezig met vernieuwing. Innovatie hoort aan het bevorderen van een moderne eigen maakindustrie te zijn gekoppeld.

JA21 wil:

  • Fiscale regels en het arbeidsrecht dusdanig aanpassen en versoepelen dat het weer aantrekkelijk wordt om personeel aan te nemen en een mkb-onderneming te starten.
  • Dat ondernemers bij overheden en instellingen in de publieke sector met hun vragen terechtkunnen bij een eigen ondernemersloket.
  • De eenzijdige focus op multinationals ombuigen naar een beleid dat ook het belang van middelgrote en kleine ondernemingen voor de Nederlandse economie onderkent.
  • Een innovatiebeleid dat te verwerven kennis en inzichten koppelt aan maakindustrie in eigen land, omdat kennis en het vervaardigen van producten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
  • Fiscaal shoppen van ondernemingen ontmoedigen.
  • Een welvaartstoets bij het vestigen van buitenlandse bedrijven.

Lees verder over dit onderwerp.
Sinds 2011 daalt het aantal nieuw gestichte mkb-bedrijven met personeel tussen de 60 procent (‘klein’ mkb) en 80 procent (‘groot’ mkb). Net als de bevolking vergrijst het mkb dus. Dit is de situatie van vóór de COVID-crisis. Het starten van een mkb-onderneming is daarom helemaal niet populair. Dit ondergraaft al vrij snel de traditionele banenmotor die het mkb nu nog is. Tevens is het huidige mkb-bedrijf een kleine onderneming: er werkt gemiddeld een handvol mensen, inclusief de ondernemer zelf. Een toename van het aantal nieuwe mkb-bedrijven met (!) personeel is een eenvoudige indicator voor de staat van het Nederlandse bedrijfsleven. Een ‘geboortegolf’ van nieuwe mkb-ondernemingen is voor ons land van levensbelang.

Zzp'ers zijn van enorm belang voor onze economie. Ze belichamen de Nederlandse ondernemersgeest en behoefte aan vrijheid als geen ander. We zien echter steeds vaker dat mensen er niet bewust voor kiezen om eigen baas te zijn, maar hiertoe worden gedwongen als gevolg van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt en het bureaucratische woud dat het verder uitbouwen van een onderneming nagenoeg onmogelijk maakt. JA21 wil behoud van fiscale voordelen voor de klassieke ondernemer en de fiscale regels vereenvoudigen. Als mkb-vriendelijke partij wil JA21 een fiscaal systeem dat zzp’ers ondersteunt om samen een nieuwe mkb-onderneming te starten. Het moet weer aantrekkelijk worden voor ondernemers om werknemers aan te trekken in loondienstverband, of samen met andere zzp’ers een volwaardige mkb-onderneming te starten. Door een soepeler ontslagrecht voor het mkb kunnen er weer sneller werknemers worden aangenomen. Wij vinden dat de eerste WW-maanden nog wel een hoger percentage mogen kennen (90 in plaats van 75 procent). Tevens moet de doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers (nu 2 jaar) aanzienlijk worden verkort. Daarbij geldt de regel: hoe kleiner het mkb-bedrijf, hoe korter de doorbetalingsverplichting.

JA21 wil de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) afschaffen met behoud van een verplichte veronderstelde dienstbetrekking voor de lage tarieven, bijvoorbeeld bij gedwongen ondernemerschap. Met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) prijst de overheid onze eigen mensen uit de markt. De verplichting moet eraf, zodat zzp’ers hun eigen inschatting en afweging kunnen maken.

Behalve het MKB is ook de overheid als werkgever uit balans geraakt. Aan beleidsdeskundigen is geen gebrek. Op het niveau van de werkvloer is de publieke sector de afgelopen decennia echter verregaand verschraald, tot op het onverantwoordelijke af. Dat zien we nu goed bij het bestrijden van COVID-19, dat in de kern gewoon neerkomt op een tekort aan mensen en middelen. De COVID-crisis is in wezen een capaciteitscrisis. JA21 wil in de omvang en samenstelling van het ambtelijk apparaat een herschikking ten gunste van de vakmensen en ten koste van procesbegeleiders. JA21 wil dat ondernemers bij overheden en instellingen in de publieke sector met hun vragen terecht te kunnen bij een eigen ondernemersloket. Financieel ligt momenteel het verantwoorde plafond van de overheid op zo’n 35 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Het MKB kent niet de luxe van allerlei stafafdelingen die voor hen de immer groeiende berg aan overheidsbepalingen kan bijhouden. De overheid dient zich voor hen verregaand te vereenvoudigen en daarbij helpt het stimuleren van een state-of-the-art digitale overheid die op zijn beurt doe-het-zelf gedrag bij burgers en bedrijven bevordert.

Een concurrerende Nederlandse economie is een economie die innoveert. Op internationale ranglijsten scoort Nederland hoog als het gaat om deze aspecten. Een kenniseconomie kan niet zonder maakbedrijven. JA21 is pleitbezorger van een innovatiebeleid dat te verwerven kennis en inzichten koppelt aan maakindustrie in eigen land. Middelgrote ondernemingen en kleine bedrijven vormen de ruggengraat van onze economie. De politiek legt echter graag het volle gewicht op grote, multinationale ondernemingen met klinkende namen, zoals de poging om de dividendbelasting af te schaffen laat zien. JA21 wil geen beleid voor alleen een beperkt deel van de Nederlandse economie, hoe waardevol grote bedrijven ook zijn. Een eenzijdige focus op multinationals leidt tot vernieuwing en verbetering van producten en diensten waarmee buitenlandse ondernemingen voordeel doen, maar die onvoldoende tot werkgelegenheid in Nederland leiden. Vanuit dat gezichtspunt staat JA21 ook kritisch tegenover het ongelimiteerd vestigen van buitenlandse bedrijven. Liever richten wij onze energie op de terugkeer van een moderne maakindustrie binnen onze grenzen. Het fiscaal shoppen van ondernemingen wordt sterk ontmoedigd. Bij het verlenen van een vergunning aan een buitenlands bedrijf dient er een welvaartstoets te komen.Verberg extra tekst.