Sparen en pensioenen
Sparen en pensioenen
JA21 standpunten
Respect voor eigendom en vermogen is onvermijdelijk met een vrije samenleving verbonden. Dat maakt het mogelijk een eigen leven te leiden en in vrijheid keuzes te maken, in plaats van steeds sterker te worden gestuurd door een (herverdelende) overheid. Vanuit een conservatief-liberale invalshoek bezien, werkt de economie ten dienste van de gemeenschap, van de burgerij, van de kiezers. In die opvatting is er volgens JA21 minder ruimte voor een enorme, uitdijende staat of een gigantische financiële sector waarin alles en iedereen aan het infuus ligt. ‘De beste bank ben je zelf’, drukt dat beginsel goed uit. Wij stimuleren én beschermen de vorming van eigendom en vermogen bij de Nederlandse bevolking zelf. Alleen dát maakt een samenleving schokbestendig. Fiscale belasting dient zich te richten op met name transacties en inkomens. Privévermogens dienen voor het overgrote deel te worden ontzien. Sparen hoort te worden aangemoedigd in plaats van te worden ontmoedigd. Door de prijsstijging van woningen zijn er nu al rijtjeshuizen die sluipend onder de jaloeziebelasting ‘villatax’ vallen. JA21 beschouwt het ontmoedigen van sparen als een straf van de staat voor het verwerven van vermogen.

JA21 wil:

 • De vorming van eigendom en vermogen bij de Nederlandse bevolking stimuleren én beschermen.
 • Een pragmatische pensioenaanpak die meer rekening houdt met de jarenlange afdrachten en beloftes die in het verleden zijn gedaan.
 • Een nieuwe pensioenwet die de belangen van zowel pensioengerechtigden als van degenen die sparen voor hun pensioen waarborgt.
 • Een variabele pensioenleeftijd.
 • Voor zware beroepen wegen de veertig gewerkte arbeidsjaren zwaar voor het moment waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt.
 • Geen wettelijke verzekeringsplicht voor zzp’ers voor het arbeidsongeschiktheidsrisico.
 • Waardevastheid vanaf het moment van aankoop van het pensioen. Het risico voor investeringsdalingen mag niet bij de gerechtigden komen te liggen.
 • Een uitkering die tenminste is gebaseerd op de ingelegde premies plus de samengestelde rente. Dreigt de uitkering lager te zijn, dan moet de overheid zorgen voor aanvulling tot dit niveau

Lees verder over dit onderwerp.
De politiek heeft al sinds de jaren 90 de pensioenproblematiek aan zien komen die door de vergrijzing is ontstaan. Doordat de gevestigde partijen al die jaren hun handen niet aan de pensioenmaterie hebben durven branden, zijn we nu op een punt gekomen dat er wel moet worden ingegrepen.

Tientallen jaren bood het Nederlandse pensioenstelsel op het oog de even geruststellende als vanzelfsprekende zekerheid van een waardevaste voorziening voor de oude dag. Niet voor niets stond ons pensioenstelsel bekend als het beste ter wereld. In de afgelopen jaren kwam alles op losse schroeven te staan. Wanneer gaat de pensioenleeftijd in? Wat is nog de waarde van waardevastheid? Wordt rekening gehouden met verschillende generaties? Zo zijn er veel meer vragen. JA21 wil zich inzetten voor de juiste antwoorden, zodat onze samenleving weer kan bouwen op ons pensioen.

Het Nederlandse pensioenstelsel is een gestapeld geheel van inkomensverzekeringen. Elke pensioengerechtigde krijgt per zogenoemd gewoond jaar in Nederland een staatspensioen (AOW). Werknemers betalen daarnaast vaak, al dan niet samen met hun werkgever, verplicht premie in een sectoraal bedrijfspensioenfonds. Daarnaast kan iedereen zich individueel bijverzekeren of ‘gewoon’ sparen. Het voordeel van een verzekering is de betaalbaarheid van het stelsel. Het nadeel is dat een leven lang afstaan van inkomen door middel van premies niet leidt tot individueel bezit.

Kunstmatig lage rente door beleid ECB
U denkt gespaard te hebben middels de inhoudingen op uw loonstrook, maar die inleg is naar de algemene pot gegaan waaruit de op dat moment gerechtigde pensioenen worden betaald. Als tegenprestatie hebt u een aanspraak gekregen. Dit was op zichzelf een solidair systeem. Maar door aanhoudende vergrijzing en vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente kunstmatig laag houdt, is deze vorm eigenlijk niet langer houdbaar. JA21 Verkiezingsprogramma 2021 53 Vorig jaar is er een pensioenakkoord gesloten. Het akkoord over pensioenen en AOW ligt aan de basis van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen dat het kabinet met de organisaties van werknemers en werkgevers heeft gesloten.

Afspraken pensioenakkoord:
 • De AOW-leeftijd stijgt met de gemiddelde levensverwachting mee naar 67 jaar.
 • De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. De totale pensioenopbouw wordt degressief, dus lager naarmate u ouder bent.
 • Het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger en eenvormiger.
 • De pensioenhoogte is niet langer een garantie maar een verwachting. Er komen twee typen contracten, een ‘nieuw contract’ en een ‘nieuwe verbeterde premieregeling’.
 • Er komen meer keuzemogelijkheden en maatwerk voor het individu.
 • Er komt voor zzp’ers een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en er wordt onderzocht hoe zij voor hun pensioen kunnen sparen.
 • Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.


De tijdsdruk is groot, want volgens de planning moet de pensioenwet al op 1 januari 2022 ingaan. JA21 zal zich gaan inzetten voor een nieuwe pensioenwet die de belangen van zowel pensioengerechtigden als van degenen die voor hun pensioen sparen waarborgt. Wij kunnen ons vinden in het vergroten van persoonlijke invloed maar zullen ons óók inzetten voor het doorvoeren van een aantal verbeteringen.

Bij zware beroepen eerder met pensioen
Het moet mogelijk worden naar een variabele pensioenleeftijd toe te werken waarover u zelf de keuze hebt. Zeker bij zware beroepen wegen veertig gewerkte arbeidsjaren voor JA21 zwaar bij het vaststellen van de AOW-leeftijd. Het moet mogelijk zijn om eerder met pensioen te gaan. Andere mensen willen misschien juist langer doorwerken, of hun loopbaan met deeltijdwerk afbouwen. Voor JA21 is het belangrijk dat de pensioenleeftijd het (nog) vitale grootouders mogelijk maakt hun kinderen en kleinkinderen enigszins te ontlasten. Bij een te hoge pensioenleeftijd is dat niet het geval.

Persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden én onmogelijkheden vragen om maatwerk en een vergroting van de individuele invloed op de pensioenvorming. Om aan verschillende wensen tegemoet te komen, moet het voor ouderen mogelijk worden het werkzame leven flexibeler af te bouwen tot het moment waarop de arbeidsproces definitief ten einde is.

Eindloon- en middelloonpensioen zijn met de nieuwe pensioenwet niet meer toegestaan. Een aantal belangrijke principes komt daarmee op de tocht te staan. Dat heeft gevolgen voor veel mensen die de leeftijd van vijftig jaar zijn gepasseerd. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat bedrijfspensioenen meebewegen met de economie. JA21 is tegen een wettelijke verzekeringsplicht voor zzp’ers voor het arbeidsongeschiktheidsrisico.

Een pensioen is geen loterij
JA21 staat voor een zogeheten garantie-inbouw. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet wat JA21 betreft de ‘soms zit het mee, soms zit het tegen’-optie eruit. Het aangekochte pensioen moet zijn gegarandeerd op basis van wat men zelf heeft ingelegd. Het risico van investeringsdalingen mag niet bij de pensioengerechtigde liggen. JA21 wil waardevastheid vanaf het moment van aankoop van het pensioen. Een uitkering dient in ieder geval (minimaal) te zijn gebaseerd op de ingelegde premies plus de samengestelde rente. Dreigt de uitkering lager te worden, dan moet de overheid zorgen voor aanvulling tot dit niveau, wat bekostigd dient te worden door een verlaging van afdrachten en garantstellingen aan de EU. De ECB is immers door het gevoerde rentebeleid de hoofdveroorzaker van de jarenlange reële waardevermindering van onze bedrijfspensioenen.

JA21 staat voor een pragmatische aanpak die meer rekening houdt met de jarenlange afdrachten en beloftes die in het verleden zijn gedaan. Dat is de uitdaging waarvoor het nog in wetgeving om te zetten pensioenakkoord ons stelt.

JA21 kan zich vinden in het inzichtelijker en persoonlijker maken van het pensioen. Er is namelijk meer zeggenschap nodig over het eigen pensioen. Linksom of rechtsom, de basis moet op orde zijn. Dat begint met een waardevaste opbouw van het pensioen. Wij mogen van de overheid bescherming eisen van het geld dat we opzijzetten voor later. Dat vergt heldere afspraken over de rechten van deelnemers aan pensioenfondsen en over de financiële tegemoetkoming bij de overgang van het ene naar het andere systeem.

Realisme in plaats van theorie
Om kortingen op miljoenen pensioenen te voorkomen, is bovendien een realistisch beeld vereist van de praktijk van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in plaats van een theoretisch ideaalplaatje. We verzetten ons tegen het desastreuze beleid van de ECB dat de waarde van onze pensioenen ondergraaft.

Kortom, JA21 staat voor maatwerk en het vergroten van de persoonlijke invloed, op basis van het principe dat Nederlands pensioengeld van Nederland is. Waardevast. Daarvoor zullen wij ons vanaf de eerste dag in de Tweede Kamer gaan inzetten.

Verberg extra tekst.