Veiligheid en criminaliteit
Veiligheid en criminaliteit
JA21 standpunten
Veiligheid is wezenlijk, maar in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. Dit valt niet te wijten aan al degenen die zich dag en nacht voor onze veiligheid inzetten, maar aan falend, naïef veiligheidsbeleid. Sneller en strenger straffen, terugkeer van politiebureaus in wijken, een samenhangende aanpak om misdaad bij de wortel aan te pakken en voldoende capaciteit van handhavings- en opsporingsdiensten kan het tij keren.

JA21 wil:

 • Criminaliteit bestrijden door te beginnen met een aanpak op het niveau van buurten en wijken, onder meer door het heropenen van politiebureaus.
 • Door het opleggen van gevangenisstraffen keihard optreden tegen degenen die het in hun hoofd halen veiligheidsdiensten en hulpverleners te belagen.
 • Snelrecht en hardere straffen voor recidivisten en veelplegers.
 • Met een brede aanpak en voldoende samenwerking tussen instanties, met voldoende bevoegdheden en niet gehinderd door bureaucratie, in een vroeg stadium hard optreden tegen radicalisering, extremisme en jihadisme, waarbij van terroristen de Nederlandse nationaliteit wordt ontnomen.
 • Criminaliteit onder minderjarigen bestrijden door vroegsignalering, intensieve individuele begeleiding, nauwe samenwerking tussen instanties met gebruikmaking van een breed palet aan controlemiddelen, en toezichtmaatregelen en sanctiemogelijkheden.
 • Zwaardere straffen invoeren voor recidivisten, gewelds- en, zedenmisdrijven, misdragingen in het verkeer en wangedrag in de gevangenis.
 • Extra capaciteit en bevoegdheden voor opsporingsdiensten om georganiseerde criminaliteit en digitale criminaliteit doelmatig te kunnen opsporen en doeltreffend te kunnen bestrijden.
 • De inzet van (flexibel) cameratoezicht in onveilige wijken als eenvoudig en effectief middel om overlast en criminaliteit te bestrijden.
 • Fors investeren in politieacademies om het capaciteitsprobleem dat komende jaren, mede vanwege de pensionering van zo’n 17.000 politiemensen, te ondervangen.
 • Grenscontroles herinvoeren om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te kunnen aanpakken.
 • Een asielzoeker of statushouder die een ernstig misdrijf pleegt zo snel mogelijk het land uitzetten.

Lees verder over dit onderwerp.
Voor vertrouwen in de rechtstaat als institutioneel stelsel is vertrouwen in veiligheid op straat onmisbaar. Hoewel Nederland als zeer veilig bekend staat, is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Miljoenen Nederlanders ervaren overlast, voelen zich onveilig of worden het slachtoffer van criminaliteit. Dit valt niet te wijten aan al die mensen die zich dag en nacht voor onze veiligheid inzetten, maar aan falend, naïef veiligheidsbeleid van de gevestigde politieke partijen.

Beheersbaarheid van criminaliteit vraagt om een aanpak op het niveau van woonwijken. Daarom zijn wijkagenten essentieel voor veiligheid, leefbaarheid en het vroeg signaleren van criminaliteit. Wijkagenten die zijn weggesaneerd, of die elders worden ingezet vanwege capaciteitsproblemen binnen de politie, moeten weer terug in de wijken. In de wijken openen als het aan JA21 ligt weer politiebureaus de deuren. De politie is ook gebaat bij het kunnen inzetten van cameratoezicht. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten moet de overlast worden teruggedrongen. Het beleid moet zich op de hardnekkigste groep gaan richten: notoire overlastgevers. Deze groep bestaat voor een groot deel uit verslaafden, asielzoekers, daklozen, jeugdgroepen en bendes. Deze overlastgevers komen veelvuldig in aanraking met de politie. Buurtbewoners kampen met intimidatie op straat, bedreigingen, vernielingen, bedelen en (drugs)afval. Politie, handhavers en andere hulpverleners worden met name door deze groep frequent beledigd, bedreigd of zelfs aangevallen. Ook buiten deze groep gedragen teveel mensen zich asociaal tegen hulpverleners en veiligheidsprofessionals, waarbij zelfs verbaal en fysiek geweld niet wordt geschuwd. Hiertegen moet keihard worden opgetreden. Waar nu vaak taakstraffen worden opgelegd, moeten deze vaker door gevangenisstraffen worden vervangen.

De georganiseerde criminaliteit, zoals drugs-, wapen-, vrouwenhandel, mensensmokkel, fraude en witwassen, ondermijnt en ontwricht de Nederlandse samenleving. Nederland is het wereldwijde doorgeefluik van harddrugs zoals cocaïne, en daarnaast de grootste producent en exporteur ter wereld van synthetische drugs. Het gevaar van beïnvloeding en infiltratie door omkoping en bedreiging ligt op de loer. Een veelgehoorde open deur is dat criminaliteit niet mag lonen. Maar criminaliteit loont wél. Veel jongeren in grote steden vallen voor de lokroep van het snelle drugsgeld. Naast een reguliere harde aanpak is het ondergraven van het eergevoel van dergelijke jongeren een effectief middel. JA21 wil dan ook actief inzetten op ‘patsercontroles’, het opsporen, controleren en innemen van onverklaarbare luxegoederen zoals dure auto’s, merkkleding en sierraden, en ‘naming and shaming’. Het publiekelijk laten uitvoeren van straffen zorgt ervoor dat foute rolmodellen verworden tot afschrikwekkend voorbeeld voor jongeren die overwegen het foute pad op te gaan.

De onveiligheid in de Nederlandse samenleving wordt voor een groot deel veroorzaakt door een groep recidivisten en veelplegers. Deze relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een groot deel van delicten als woninginbraken, overvallen, vernielingen, mishandelingen, verkrachtingen en cybercriminaliteit. Wij pleiten dan ook voor een grondige herziening van ons strafrechtstelsel waarbij recidivisten en veelplegers langdurig worden gedetineerd. Onze veiligheidsdiensten doen wat ze kunnen, maar worden telkens weer teleurgesteld. De recidivist die zij keer op keer oppakken, staat vaak de volgende dag weer voor hun neus. Deze herhaling van zetten wordt veroorzaakt door een laag gehalte aan lik-op-stukbeleid. JA21 wil zo veel mogelijk inzetten op snelrecht. Hierdoor wordt de recidivist opgesloten totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Het eindeloos heenzenden van verdachten met een dagvaarding wordt hierdoor zoveel mogelijk vermeden. Ook hoeven we onze politiemensen daarmee niet dubbel te belasten met opsporingsonderzoeken zodra een verdachte bij verstek is veroordeeld. Op deze manier wordt aan recidive een duidelijke grens gesteld en wordt overbelasting van de strafrechtketen voorkomen. De gevolgen van het eindeloos laten terugkeren van draaideurcriminelen in onze samenleving, na lage straffen, zijn schrijnend en leiden tot veel leed bij slachtoffers. We mogen zacht zijn waar het kan maar moeten hard zijn waar het moet. De belangen van criminelen mogen niet zwaarder wegen dan die van de slachtoffers.

Hard optreden tegen extremistische groeperingen in Nederland beschermt onze veiligheid en voorkomt ondermijning van de democratische rechtstaat. De aanpak van radicalisering en het bestrijden van jihadisme vraagt om het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering en het bestrijden van de jihadistische beweging in Nederland. Daarbij passen maatregelen als stopzetten van buitenlandse financiële steun aan gebedshuizen en actief vervolgen van geestelijke voorgangers en andere leiders die opruiende teksten verspreiden. Het vroegtijdig signaleren en herkennen van radicalisering, een complex vraagstuk, is cruciaal voor een succesvolle strijd tegen het extremisme dat in het verlengde daarvan ligt. Nauwe samenwerking tussen instanties is vereist. Het ligt voor de hand de politie een centrale rol toe te kennen in het verwerken van informatiestromen, vanwege de toegang tot expertise en informatievoorziening in de keten. Betrokken disciplines moeten daarbij ongehinderd door bureaucratische obstakels met elkaar kunnen samenwerken. In geval van dubbele nationaliteit wil JA21 dat van geradicaliseerde personen altijd de Nederlandse nationaliteit wordt ontnomen. In geval van enkel de Nederlandse nationaliteit wordt wat JA21 betreft jihadisten die naar het buitenland reizen om zich daar bij buitenlandse terreurgroepen aan te sluiten, ook de Nederlandse nationaliteit ontnomen. Zo wordt voorkomen dat ze naar Nederlands grondgebied terugkeren om daar een geradicaliseerd, extremistisch gevaar te vormen voor onze samenleving. Het spreekt verder voor zich dat ook vormen van extremisme die zich in de uitersten van het politieke spectrum voordoen, of het nu links of rechts is, onacceptabel zijn en krachtig dienen te worden bestreden.

De laatste jaren zien we in heel Nederland een negatieve trend ontstaan van bezit onder minderjarigen van messen, machetes en vuurwapens. Antisociaal en agressief gedrag vindt vaak al zijn oorsprong in de kinderjaren. Naast een antisociale of criminele vriendenkring en drank- en drugsgebruik, spelen factoren als inadequate opvoeding, antisociaal gedrag van de ouders, het niet accepteren van een systeem van straffen, mishandeling, armoede en het wonen in achterstandswijken een rol bij de deelname aan een (criminele) jeugdgroep. Voor het terugdringen van overlast en criminaliteit door jeugdigen acht JA21 vroegtijdige signalering belangrijk. Criminaliteit kan beter worden voorkomen dan genezen. Daarnaast is er veel aandacht nodig voor recidivisten, waaronder hardekernjongeren en jeugdige veelplegers, waarbij controle- en toezichtmaatregelen en sanctionering een belangrijke plaats innemen. Een nauwe samenwerking tussen instanties, controle- en toezichtmaatregelen en sanctiemogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk.

Veel te vaak wordt vergeten dat vergelding een hoeksteen van het strafrecht vormt. Sommige misdrijven zijn dermate schokkend en zorgen voor zo’n mate van maatschappelijke onrust, dat de vrijheid van rechters om tot straffen te komen die tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de samenleving indruisen, dient te worden ingeperkt. Barmhartigheid jegens de wolven is onrecht jegens de schapen. Evenals beginnend bestuurders moeten verkeershufters sneller een rijverbod kunnen krijgen bij herhaalde verkeersmisdragingen. Drie grove verkeersovertredingen leiden tot langdurige invordering van de rijbevoegdheid. Mishandeling en uitgaansgeweld kunnen niet meer met een geldboete worden afgedaan. Bij ernstige delicten mag geen taakstraf worden opgelegd, maar volgt enkel een gevangenisstraf. Er moeten zwaardere straffen komen voor gewelds- en zedenmisdrijven en recidivisten. Voor bepaalde gewelds- en zedendelicten moeten minimumstraffen worden ingevoerd. Bij het plegen van drie ernstige gewelds- en/of zedendelicten volgt levenslange gevangenisstraf.

(Georganiseerde) criminaliteit bestrijden vraagt om meer capaciteit en bevoegdheden van de opsporingsdiensten. Hiervoor vraagt JA21 extra capaciteit en de juiste middelen om (digitale) criminaliteit op te kunnen sporen en effectief tegen te kunnen gaan. Opsporingsambtenaren moeten in hun werk niet onnodig worden belemmerd door gebrekkige wetgeving of tekortschietende bevoegdheden. De komende jaren gaan er zo’n 17.000 politiemensen met pensioen. Dit zal zorgen voor een nog groter capaciteitsprobleem. Er moet fors worden geïnvesteerd in de politieacademies.

Veiligheid heeft onmiskenbaar een grensoverschrijdende dimensie. Het herinvoeren van grenscontroles draagt bij aan een doeltreffender aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en grensoverschrijdend terrorisme. Waar mogelijk vindt berechting van niet-genaturaliseerde immigranten plaats in hun land van herkomst. Asielzoekers en statushouders die een ernstig misdrijf plegen, moeten na het uitzitten van hun straf zo snel mogelijk worden uitgezet. JA21 wil dat op het moment dat een asielzoeker of statushouder wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop minimaal drie jaar gevangenisstraf staat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tot een uitzettingsprocedure overgaat.Verberg extra tekst.