Kernenergieplan

Hoogste tijd voor meer Kernenergie!

Het momentum is daar voor kernenergie. Het is nu of nooit.
Er is een meerderheid in de Tweede Kamer, rapporten zijn positief en het draagvlak onder de Nederlanders is, getuige het I&O onderzoek spectaculair gegroeid. Zelfs onder de D66-achterban, veelal kritisch over kernenergie, zijn de voorstanders in de meerderheid.

Onze voorstellen

  • Twee nieuwe EPR-centrales van 1500 MW in Borssele naar Brits model
  • De gesprekken voeren met leverancier EDF over de bouw van een grote EPR-centrale in Nederland
  • Een onderzoek naar de haalbaarheid van een levensduurverlenging van de huidige 485 MW BWR-centrale in Borssele
  • Een wetswijziging van de Kernenergiewet in artikel 15a voor het faciliteren van een levensduurverlenging van de BWR-centrale in Borssele
  • Onderzoek subsidiëren naar SMR-centrales en thorium-centrales

JA21-Kernenergieplan

JA21 Kernenergieplan 2021/2022

Zelfs de grootste critici kunnen er niet meer omheen. Een energiebron die decennialang is verketterd, staat nu weer prominent in de spotlights. Kernenergie is simpelweg niet meer uit te sluiten. Wat JA21 betreft is het nu de hoogste tijd voor daadkracht. Politieke daadkracht wel te verstaan.

Zodra JA21 in maart van dit jaar in de Tweede Kamer kwam hebben we ons voorgenomen alles op alles te zetten om te zorgen dat kernenergie continu op de politieke agenda zou worden gezet. Zo wilden we maximaal druk zetten op de nieuwe kabinetsformatie. We hoopten door continu agenderend te zijn en moties, zoals het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, in te dienen met name VVD en CDA te dwingen heel stevig in te zetten op kernenergie tijdens de formatie. Als straks het nieuwe coalitieakkoord bekend is zal blijken hoe succesvol deze tactiek is geweest. De eerste signalen waren hoopvol.

We gaven onderzoeksbureau I&O opdracht uit te zoeken hoe groot het draagvlak onder de bevolking is voor kernenergie. Er blijkt een historisch grote steun te zijn. Voor het eerst in decennia is de meerderheid van Nederland voor kernenergie. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat er in Nederland (veel) meer energie moet worden geproduceerd door middel van kerncentrales, slechts 11% van de ondervraagden wil helemaal geen kernenergie.

De trein van de energietransitie is al een tijdje rijdende maar de wagons zijn tot nu toe vooral gevuld door pleitbezorgers van megawindturbines, immense zonneparken en mensen zoals Ed Nijpels en Frans Timmermans met onhaalbare en onbetaalbare groene ideeën. Wat JA21 betreft stapt op het volgende station ook kernenergie eindelijk aan boord van deze trein. Er is nu eenmaal een grote politieke meerderheid om de uitstoot van CO2 in 2050 naar nul terug te brengen. Hoe realistisch of wenselijk je dit ook vindt, welke bedenkingen er ook te maken zijn over de uitstoot van landen als China en India, zonder kernenergie is het onmogelijk om de gewenste klimaatdoelen te behalen.

Daarom heb ik samen met de fractie van JA21 dit rapport opgesteld. In dit rapport zetten we alle feiten van kernenergie op een rij. Weerleggen we de grijsgedraaide platen uit de jaren 80 van de vorige eeuw dat kernenergie te duur en te gevaarlijk is, de bouw van centrales te lang duurt en we door het radioactieve afval de volgende generatie met een onwenselijke erfenis opzadelen. Eén voor één weerleggen we deze ongefundeerde clichés en tonen we aan dat kernenergie met afstand de beste vorm van energieopwekking is.

We beschrijven de geschiedenis van kernenergie vanaf de uitvinding van uranium tot de ontwikkeling van thorium, maken een vergelijking met andere Europese landen en we geven duidelijk en uitgebreid aan hoe, in welk tijdspad en tegen welke kosten de uitbreiding van kernenergie volgens JA21 realistisch vorm kan krijgen in Nederland.

We willen om te beginnen twee extra kerncentrales in Borssele. Hierdoor kunnen we de ongebreidelde stroom van nieuwe megawindturbines waarmee ons land wordt volgebouwd stoppen. Ter vergelijking: twee nieuwe kerncentrales staan qua elektriciteitsopbrengst gelijk aan maar liefst 4400 windturbines. Ruimtelijk gezien hebben we het over twee voetbalvelden tegenover een oppervlakte ter grootte van de gehele provincie Utrecht.

Samen met de bestaande centrale in Borssele kunnen deze drie centrales jaarlijks voor 10 miljoen huishoudens CO2 vrije elektriciteit leveren. Bovendien reduceren ze jaarlijks 15 miljoen ton CO2 en besparen ze miljarden subsidie op andere duurzame bronnen op jaarbasis.

JA21-europarlementariër Rob Roos gaf afgelopen jaar de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de werkelijke kosten van nucleaire energie ten opzichte van wind- en zonne-energie. Vanuit het Europees Parlement blijft JA21 zich hard maken voor kernenergie.

Het momentum is daar voor kernenergie. Het is nu of nooit. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer, rapporten zijn positief en het draagvlak onder de Nederlanders is dus getuige het I&O onderzoek spectaculair gegroeid. Zelfs onder de D66-achterban, veelal kritisch over kernenergie, zijn de voorstanders in de meerderheid.

Wat JA21 betreft de hoogste tijd dus om vol in te zetten op kernenergie!

Joost Eerdmans