Onze voorstellen:

 • Macht terug van de EU naar de lidstaten
 • Versterking van de gemeenschappelijke markt
 • Ontwikkeling van een Nederlandse EU-strategie met de centrale vraag: Wat is de EU, en wat moet het worden?
 • Actieve rol van Nederland bij Conferentie van de Toekomst van Europa
 • De EU terug naar het diplomatieke niveau van ‘internationale organisatie’
 • Een diepgaande studie naar de voor- en nadelen van de euro voor Nederland
 • De euro geen verplichting, maar een optionele valuta zoals Denemarken, Zweden en Polen nu ook hebben
 • Gesprekken starten om de euro stapsgewijs te ontmantelen
 • Referendum over de euromunt met een realistisch, haalbaar alternatief
 • Geen Europees Migratiepact
 • Schengen herzien waardoor landen naar eigen inzicht grenscontroles kunnen invoeren

DE 10 PRINCIPES VAN EEN ECONOMISCHE GEMEENSCHAP VAN EUROPESE STATEN

Het is hoog tijd dat iedereen die tegen de Europese Unie is, een realistisch alternatief krijgt. Voor een sterk Nederland hebben we niet meer, maar juist minder Europese Unie nodig. JA21 wil daarom een ander Europa. Economische samenwerking: JA! Een EU-superstaat: NEE! Wij zijn voor een Economische Gemeenschap van Europese Staten. Wat houdt dat in? Dat lees je hier!

1. DE EUROPESE COMMISSIE IS EEN SECRETARIAAT, GEEN EU-REGERING
Van de Europese Commissie moet de macht worden ingeperkt. De Commissie is verworden tot een ‘fabriek voor EU-wetgeving’. Door de Commissie is er te veel EU-regelgeving waardoor ons MKB, de boeren en de bouw in de problemen komen. JA21 wil dat de Commissie een raadgevend orgaan wordt voor grensoverschrijdende beleidsterreinen. De Commissie moet meer gaan lijken op het secretariaat-generaal van de Verenigde Naties.

2. MINDER EU-WETTEN EN MINDER EU-REGELGEVING
Nationale parlementen ontvangen momenteel ongeveer 500 wetgevingsvoorstellen van de EU per jaar, meer dan twee per werkdag. Deze wetgeving komt voort uit ondemocratische werkgroepen die bestaan uit non-gouvernementele organisaties, multinationals en ongekozen ambtenaren. Dit moet worden teruggedraaid. Het EU-recht moet worden onderworpen aan nationale goedkeuring en omzetting, zoals bij elke normale internationale organisatie.

3. DE EURO IS EEN OPTIONELE MUNT
Het eurosysteem dwingt volgens de EU tot meer integratie via centralisatie. In werkelijkheid is het kernprobleem van het eurosysteem de euro zelf. De munt integreert niet, maar divergeert, maakt verschillen groter en veroorzaakt politieke ruzies tussen landen. En de problemen worden enkel groter. Een gemeenschappelijke markt heeft geen gemeenschappelijke munt nodig. In de EU zijn landen die perfect handeldrijven met een eigen munt, zoals Zweden, Denemarken en Polen.

4. EUROPARLEMENTARIËR EEN DUBBEL-MANDAAT VANUIT DE TWEEDE KAMER
Het Europees Parlement is voor de kiezers van de Europese Unie van weinig toegevoegde waarde. De invloed van Europarlementariërs is zeer beperkt, de instandhouding ervan kost veel geld (gepaard met de dubbele vergaderlocaties in Brussel en Straatsburg), en de Europese politiek geniet weinig tot geen aanzien bij het electoraat.

Wat JA21 betreft wordt Europarlementariër weer een dubbelmandaat vanuit de nationale parlementen, en vergadert het eens per maand in Straatsburg als ‘Europese Vergadering van Nationale Parlementen’. Het moet een herzieningskamer zijn zoals een hogerhuis in een nationaal parlement, afhankelijk van de uiteindelijke wil van de Raad.

5. EEN STERKE EUROPESE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT
De EU is ooit ontstaan vanuit het idee van de Gemeenschappelijke Markt. Alle landen in Europa hebben baat bij soepele vrijhandel. Voor Nederland als handelsland is die gemeenschappelijke markt met haar frictie loze handel van levensbelang. Het originele idee van vrijhandel in Europa staat vandaag de dag als een huis. JA21 onderkent dat. Wij willen niet toornen aan de huidige handelspositie van Nederland.

6. NATIONALE GRENZEN. SCHENGEN HERZIEN EN GEREGULEERDE EU-ARBEIDSMIGRATIE
JA21 gelooft dat een groot deel van het werk dat wordt gedaan door arbeidsmigranten, zoals seizoenarbeiders, van waarde is voor de Nederlandse economie. De vraag naar hun werk in de land- en tuinbouw, slachthuizen en distributiecentra is groter dan het aanbod. Het kan echter niet zo zijn dat Nederland – zoals nu het geval is – geen enkele controle meer heeft over wie er binnenkomt. Wij willen werkvergunningen invoeren, sociale voorzieningen voor arbeidsmigranten versoberen en Schengen herzien om illegale immigratie en georganiseerde misdaad tegen te gaan.

7. NATIONALE WETTEN BOVEN EUROPESE WETTEN
Op een aantal beperkte en technische beleidsterreinen kan er EU-regelgeving zijn om de gemeenschappelijke markt te versterken. Europese wetgeving mag echter niet doordringen tot de nationale wetgeving en EU-lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om hun nationale wetgeving aan te passen aan gemeenschappelijk beleid. Het concept van directe werking, voor het eerst uitgevonden door het Europees Hof in 1964, haalde het verschil tussen nationale en EU-wetgeving weg. Het oorspronkelijke mechanisme van de richtlijn moet worden hersteld. Hiermee wordt de huidige indringende status van het EU-recht afgeschaft.

8. GEEN EUROPEES LEGER, GEEN EUROPEES BUITENLANDBELEIDEen EU-leger naar Frans ideaal onder Duits bevel doet vanuit het perspectief van JA21 afbreuk aan onze soevereiniteit, is politiek onwenselijk, duur en overbodig. Het Europees buitenlandbeleid is fictie. De Europese Unie moet worden gekenmerkt als een ‘internationale organisatie’, op hetzelfde diplomatieke niveau als de Verenigde Naties. EU-ambassades worden niet meer erkend als diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland.

9. HERSTEL EN BEHOUD VAN VETORECHT IN DE EUROPESE RAAD
De Europese Raad is het hoogste orgaan. Het bestaande vetorecht moet behouden blijven, en worden geherintroduceerd op belangrijke onderwerpen.

10. EUROPESE REKENKAMER OM GELDVERSPILLING TEGEN TE GAAN
Versterk de rol van de Rekenkamer en van de nationale rekenkamers. Verlaag de EU-begroting. Elk nieuw en bestaand beleidsterrein moet naar behoren worden berekend met behulp van duidelijke cijfers die gewone mensen kunnen begrijpen.