BBB & JA21: Alleen met een reparatiewet halen we Nederland van het stikstofslot!

Een gezamenlijke oproep aan het kabinet namens Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB).

Heel Nederland staat compleet op slot door de buitengewoon strenge stikstofnormen van opeenvolgende kabinetten-Rutte. Iedere boer, burger, en ieder bedrijf wordt er dagelijks door verstikt. Terwijl er sprake is van een historische woningnood, kan er door de ongekend rigide stikstofregels nauwelijks gebouwd worden. Ook de boeren, de luchtvaart en de industrie moeten vanwege deze zelfgecreëerde stikstofcrisis fors inkrimpen. Het kabinet wil de komende jaren duizenden boeren opkopen of zelfs onteigenen; dit beleid betekent dus het einde van familiebedrijven die vaak al generaties lang voedsel produceren en land beheren. In de  luchtvaart komen duizenden banen op de tocht te staan en ook het bouwen van huizen dreigt volledig vast te staan. 

Daarom hebben JA21 en BBB samen dit tienpuntenplan stikstof opgesteld. Door uitvoering van dit plan gaat Nederland van het slot, wordt veel persoonlijk leed voorkomen en zadelen we de volgende generaties niet op met een extra stikstofschuld van 25 miljard euro:

1. Introduceer met spoed een reparatiewet

De gewijzigde Wet Natuurbescherming van 16 december 2015 is onhaalbaar gebleken en daarnaast veel strenger dan de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voorschrijft. De doelstellingen bieden geen enkele beweegruimte en de normen zijn veel te hoog. Daarom moet het kabinet zo snel als mogelijk met een reparatiewet komen waarin:

  • De resultaatverplichting in artikel 1.12a vervalt: dus geen onhaalbare stikstofwaarden (KDW’s) die niets zeggen over de staat van de natuur.
  • De voortgang van het Natuurbeleid door middel van waarnemingen in plaats van rekenmodellen gemonitord wordt.
  • De sociaal-economische gevolgen en het belang van de voedselzekerheid en de leefbaarheid van het platteland bij het Natuurbeleid worden in de Wet geborgd.

2. Breng de daadwerkelijke staat van de Nederlandse natuur in kaart

Het beleid moet gebaseerd zijn op bodemmetingen en het tellen van soorten.
(In plaats van zoals het kabinet dit nu doet door het hele stikstofbeleid op rekenmodellen en aannames te baseren.) 

3. Verminder het stikstofbudget van 25 miljard euro 

In tijden van stijgende prijzen voor wonen, energie, voedsel en brandstof, valt het onmogelijk te verkopen dat het kabinet miljarden wil gaan uitgeven aan stikstof. Miljarden aan schuld waarmee we de volgende generatie opzadelen en waarvan het bovendien onzeker is wat voor effect het zal hebben op onze natuur.

4. Halveer het aantal Natura 2000-gebieden 

Van de 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn er 32 kleiner dan 200 hectare. Circa tachtig procent daarvan is overbelast met stikstof. Van de top tien grootste N2000-gebieden met meer dan 50.000 hectare is slechts twintig procent overbelast. Daarom moet het aantal Natura 2000-gebieden gehalveerd worden, te beginnen met de kleinste gebieden.

5. Grenswaarden naar Duits model

Boeren, bouwbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en andere ondernemingen krijgen door de strenge stikstofnormen dikwijls geen natuurvergunning meer. Daarom moeten de grenswaarden omhoog en de normen dus omlaag. Buurlanden als Duitsland hebben dat ook.

6. Zet industrie- en boerentafels op

De sectoren betrekken bij ingrijpende keuzes zorgt voor een evenwichtiger beleid. Daarom moeten we échte boerentafels opzetten waarin boeren mee kunnen praten over het stikstofbeleid. Naast boerentafels, pleiten wij ook voor industrietafels waar de luchtvaart, scheepvaart, en andere industrieën waarin stikstof uitgestoten worden, bij betrokken worden.

7. Maak van stikstofreductie een verdienmodel

Laat ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen en innoveren. Door het reduceren van stikstof te belonen, wordt het bedrijfsleven uitgedaagd om zoveel mogelijk te reduceren. Dit kan heel eenvoudig door ondernemers een deel van de stikstofruimte die ze besparen te laten verleasen, of te verkopen. 

8. Continue metingen gekoppeld aan doelvoorschriften

Onderzoek wijst uit dat managementmaatregelen bepalend zijn voor emissiereductie. Door te meten op het bedrijf krijgen managementmaatregelen en nieuwe innovaties wel een plek in het beleid. Dit stimuleert het ondernemerschap en de samenwerking tussen de agrarische sector en de industrie door samen innovaties te ontwikkelen. 

9. Voor een gezond natuurbeleid is stikstof niet de énige belangrijke factor  

De eenzijdige blik op stikstof doet geen recht aan de complexiteit van de natuur. Boerennatuur is ook natuur en het welbevinden van een plant of dier wordt bepaald door veel factoren en stikstof is er daar slechts één van. Het klimaat is bijvoorbeeld van groot belang, maar ook de waterhuishouding, het beheer van de natuur en de grootte van leefgebieden. 

10. Merk tijdelijk spoedwoningbouw aan als openbaar belang

Nederland kampt met een historisch woontekort, maar door de ongekend strenge stikstofregels kunnen er amper huizen bijgebouwd worden. Daarom moet het kabinet tijdelijk spoedwoningbouw aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van de stikstofregelgeving. Dit is mogelijk binnen de Nederlandse en Europese wetgeving. 

Wij roepen de VVD, het CDA, en de ChristenUnie op zich niet langer te laten gijzelen door D66 en deze punten samen met ons uit te voeren.

Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB)