Welkom thuis bij JA21

JA21 staat klaar om rechtse kiezers eindelijk waar voor hun stem te geven. Realistisch en resultaatgericht. Minder immigratie, de geldkraan naar Zuid-Europa dicht, lagere lasten, waardevaste pensioenen en stoppen met het geldverslindende klimaatbeleid. Stem daarom 15, 16 of 17 maart JA21. Bekijk hieronder onze standpunten:

Immigratie en asiel

Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie.

JA21 wil:

 • Immigratie fors inperken
 • Zeggenschap terughalen over onze eigen grenzen en asiel- en migratiebeleid, invoering mobiele grenscontroles
 • Asielzoekers opvangen in de eigen regio, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
 • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen

Klimaat en milieu

Nederland heeft de beste ingenieurs en het beste watermanagement ter wereld. In plaats van het huidige klimaatbeleid is het veel rationeler en effectiever om, met al deze expertise, in te spelen op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen ons landschap en milieu gevrijwaard blijven van megawindturbines, gigantische zonneweides en biomassacentrales.

JA21 wil:

 • Inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen áán het klimaat in plaats van vruchteloze pogingen om het klimaat aan te passen
 • Klimaat- en energiebeleid loskoppelen om een nuchter energiebeleid mogelijk te maken en ons landschap te sparen
 • Stoppen met windturbines op land en zee, zonneweides en biomassa
 • Onze lucht, water en bodem schoon en gezond houden

EU en euro

De Europese Unie stevent af op een politieke superstaat onder Frans-Duitse leiding. Deze Europese eenwording is niet in het belang van Nederland. De EU opereert beter in een afgeslankte vorm met de focus op economische samenwerking. Nederland moet op belangrijke zaken, zoals monetair beleid, migratie en defensie uitzonderingsposities bedingen. Onder de euro ongelijke economieën verenigen lukt alleen als wij de pinautomaat van Europa zijn. Onze bevolking dient zich hierover uit te spreken.

JA21 wil:

 • Een afgeslankte, meer flexibele samenwerking tussen EU-lidstaten met een focus op economische samenwerking.
 • EU-verdragen zoals die van Maastricht, Amsterdam, Nice, Lissabon en Schengen herzien om macht terug te brengen van Brussel naar de lidstaten, opt-outs op terreinen die vitaal nationaal belang raken.
 • Voorkomen dat Nederland steeds dieper de transferunie wordt ingezogen en zodoende de pinautomaat van Zuid-Europa wordt.
 • Een referendum over de houdbaarheid en toekomst van de euro.

Veiligheid & criminaliteit

Nederland is nog altijd te onveilig. De straffen zijn te licht, de pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Nederland weer veilig maken door criminelen sneller en strenger te straffen, fors te investeren in meer mankracht voor politie en OM en de politie weer te verankeren in de wijken.

JA21 wil:

 • Fors investeren in meer politiecapaciteit en gesloten wijkbureaus heropenen.
 • Minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedendelicten.
 • Snelrecht en zwaardere straffen voor recidivisten en veelplegers, ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken.
 • Zware criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten.

Integratie en Nederlandse identiteit

Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil:

 • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis. Immigranten dienen zich aan te passen.
 • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen.
 • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis.
 • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.

Energie & energietransitie

Fossiele brandstoffen zorgen voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. De omslag naar alternatieve energiebronnen vereist dat aan haalbaarheid en betaalbaarheid wordt voldaan. Aardgas is nog jarenlang een prima optie. Het besluit om moderne kolencentrales te sluiten, moet worden teruggedraaid. Kernenergie als schone en veilige bron van energie is zeer welkom. Onderzoek naar thoriumcentrales dient te worden gestimuleerd.

JA21 wil:

 • Stoppen met het aardgasvrij maken van bestaande woningen en bedrijven, aardgasverbod voor nieuwbouw terugdraaien.
 • Kerncentrale Borssele behouden, inzetten op nieuwe kerncentrales en investeren in het onderzoek naar thorium.
 • Het klimaatakkoord en de klimaatwet van tafel.
 • Stoppen met gasboringen in Groningen in 2022, ruimhartige en snelle compensatie voor gedupeerden.

Onderwijs

De menselijke maat moet terugkeren in het onderwijs. Geen megafusies en megaklassen, maar de relatie tussen leraar en leerling centraal. Salarissen moeten beter en de werkdruk minder. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt moet verbeterd worden en praktijkonderwijs moet eindelijk weer de waardering krijgen die het verdient. Universiteiten dienen zich weer op kennis te richten, in plaats van Engelstalige internationale bedrijven te worden. Studeren moet weer betaalbaar worden door het leenstelsel van onder andere D66 en GroenLinks af te schaffen.

JA21 wil:

 • Kleinere klassen, minder administratieve lasten en minder werkdruk voor docenten door meer onderwijsassistenten.
 • Het leenstelsel afschaffen en de basisbeurs voor studenten herinvoeren.
 • Meer onderscheid tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen, inzet op beroepsonderwijs, geen middenschool, behoud van categorale gymnasia.
 • Universiteiten terug naar de kern: kennis, onderzoek en onderwijs in plaats van internationalisering, winst en vastgoedportefeuilles.

Volksgezondheid en zorg

Decennia van verkeerde prioriteitenstelling, averechtse financiële prikkels en de gestage opbouw van een slopende bureaucratie nekken de zorg. Om het beleidsmoeras van de volksgezondheid vlot te trekken, is het nodig om de patiënt en cliënt weer centraal te stellen. Nederland dient zich ook beter voor te bereiden op crises en pandemieën, onder andere door uitbreiding van IC-capaciteit en werken in de zorg aantrekkelijk te maken.

JA21 wil:

 • Forse, brede investeringen in de zorg om de afbraak van de afgelopen jaren ongedaan te maken en betere salarissen voor zorgpersoneel.
 • Bureaucratie sterk terugdringen en de macht van zorgverzekeraars inperken.
 • Het gat tussen thuis en het verpleeghuis opvullen door herintroductie van bejaardenhuizen.
 • IC-capaciteit uitbreiden, permanent inzetbare reservecapaciteit en gesloten ziekenhuizen en spoedeisende hulpposten heropenen.

Ondernemen, MKB en ZZP

Nederland is een land van ondernemers. Ons land heeft grote multinationals voortgebracht. Die zijn belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn de ZZP’ers en het MKB. Zij verdienen meer vrijheid, minder regeldruk en ruimhartige compensatie voor schade door de coronamaatregelen. Innovatie hoort aan het bevorderen van een moderne eigen maakindustrie te zijn gekoppeld.

JA21 wil:

 • Verleggen eenzijdige focus op multinationals naar MKB Nederland, overheid als servicekantoor: dienstbaar aan de ondernemer.
 • MKB en horeca (coronaproof) heropenen, fiscale voordelen MKB’er en ZZP’er behouden, fors minder regels en bestaande regels vereenvoudigen.
 • Innovatiebeleid koppelen aan onze eigen maakindustrie.
 • Wet DBA afschaffen en geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.

Pensioenen

Pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd. JA21 vindt dat de Nederlandse pensioenen voortaan gegarandeerd waardevast moeten zijn. Het is onacceptabel dat onze pensioenfondsen voor miljarden aan waarde verliezen door het Europese beleid om de rente kunstmatig laag te houden. Mensen met een lichamelijk zwaar beroep hebben recht op AOW na veertig arbeidsjaren. Vrijwillig doorwerken na het pensioen moet makkelijker en aantrekkelijker worden.

JA21 wil:

 • Waardevaste pensioenen, dus met indexering.
 • AOW voor mensen met lichamelijk zware beroepen na veertig arbeidsjaren.
 • Vorming van eigendom en vermogen onder de bevolking stimuleren en beschermen.
 • Een pensioenuitkering die tenminste is gebaseerd op de ingelegde premies plus de samengestelde rente, aanvulling door de overheid indien hij lager dreigt uit te vallen.

Collectieve sector & Lastendruk

De collectieve sector groeit onbeheersbaar en de lastendruk stijgt steeds verder door. De groei van de overheidsbemoeienis moet een halt worden toegeroepen. Een drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel is noodzakelijk. Werken hoort te lonen in plaats van te worden afgestraft. Ondernemen hoort te worden gestimuleerd in plaats van lastig gemaakt. Een overheid hoort eigendom te respecteren, in plaats van af te pakken en over te hevelen.

JA21 wil:

 • Een einde aan de onbeheersbare groei van de overheid.
 • Werken weer laten lonen, hogere belastingvrije voet voor de inkomstenbelasting.
 • De BTW verlagen.
 • Een drastische herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel: koopkrachtstijging door lagere lasten in plaats van toeslagen rondpompen.

Landbouw & Visserij

Onze agrarische sector en visserijsector zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. Knellende bureaucratie moet plaatsmaken voor gezamenlijk optrekken met de sectoren. Dat biedt meer perspectief op een gezonde ontwikkeling dan een stelsel dat boeren en vissers in de verdediging dringt. Boeren het leven zuur maken met absurd stikstofbeleid moet stoppen.

JA21 wil:

 • Boeren verlossen van belemmerende stikstofregels en faciliteren bij innovatie en verbetering van dierenwelzijn.
 • Pulsvisserij niet alleen toestaan maar juist stimuleren.
 • Strijden voor de belangen van Nederlandse vissers inzake visquota en EU-regelgeving.
 • Herijking van het Natura 2000-beleid.

Wonen & Bouwen

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Starters zijn nagenoeg kansloos op de woningmarkt. Er moeten in rap tempo betaalbare woningen worden gebouwd. Doorstroming op de woningmarkt moet bevorderd worden en eigenwoningbezit moet worden gestimuleerd in plaats van afgestraft.

JA21 wil:

 • Nederland uit de wooncrisis: massaal betaalbare woningen bouwen, belemmerende (stikstof- en duurzaamheids)regels van tafel.
 • Huurders zekerheid bieden, OZB en erfpacht niet als melkkoe voor gemeenten en de Wet Hillen herinvoeren.
 • Speculatie op de woningmarkt bestrijden.
 • Een nieuwe stad voor 100.000 tot 150.000 inwoners.

Invloed & Betrokkenheid

Een betrouwbare overheid zorgt voor invloed en betrokkenheid van de inwoners van dit land bij het beleid dat hen raakt. Ook ná de verkiezingen. Een referendum, een gekozen burgemeester en toegang tot functies op basis van kwaliteit in plaats van partijvoorkeuren zijn nodig om het vertrouwen te herstellen.

JA21 wil:

 • Bindende referenda.
 • Een gekozen burgemeester.
 • Het gesloten bestuurdersbastion doorbreken: niet politieke achtergrond, maar kwaliteit als criterium.
 • Terug naar de menselijke maat: stoppen met schaalvergroting en gedwongen gemeentefusies, overheid weer dienstbaar aan burgers.

Buitenlands beleid & defensie

Onze krijgsmacht wordt al decennialang ernstig verwaarloosd. Een inhaalslag ten aanzien van materieel en arbeidsvoorwaarden is hard nodig. Op het gebied van zowel defensie, buitenlands beleid als handel dient niet het veranderen van de wereld, maar het Nederlandse belang altijd voorop te staan.

JA21 wil:

 • Fors investeren in defensie, in 2024 voldoen aan de 2 procentnorm van de NAVO.
 • Ontwikkelingshulp fors terugschroeven en primair inzetten voor noodhulp.
 • Geen EU-leger.
 • Nationaal belang leidend, geen Nederlandse deelname aan regime change-oorlogen.