Grondbeginselen en standpunten
Al jaren bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts. Een partij die staat voor minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en ondersteuning voor de ondernemers die ons land groot maken. Een partij die hardwerkend Nederland steunt en werken altijd wil laten lonen, maar ook hulp biedt aan kwetsbaren en ouderen. Een partij die staat voor onze culturele waarden en de mensen die onze waarden onderschrijven. Een partij die Nederlanders weer zelfbeschikking wil geven, met minder invloed van de Europese Unie. Een partij die niet met alle winden meewaait en zich niet door elke mode van slag laat brengen. Een partij die begrijpt dat Nederlanders vrijheid nastreven, maar ook verbondenheid, en dat beleven via onze gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities.

JA21 wil aan deze roep van de kiezer gehoor geven.

Voor ons is de balans tussen vrijheid en verbondenheid de basis voor een brede liberale- en conservatieve volkspartij. Deze twee ideologische stromingen delen een duidelijk raakvlak. Dat raakvlak is het thuis van JA21.

 • Liberaal en conservatief
  Liberaal en conservatief
  Betrouwbare overheid met oog voor de menselijke maat. Leven in vrijheid en verbondenheid. Werken, ondernemen en sparen lonend. Nederlands belang centraal in buitenlandbeleid.
  Lees meer...

 • Invloed en betrokkenheid
  Invloed en betrokkenheid
  Daadwerkelijke invloed op beleid. Referendum en gekozen burgemeester. Ontmanteling partijpolitieke netwerken. Controlestaat voorkomen. Publieke omroep van iedereen.
  Lees meer...

 • Rechtstaat en politieke balans
  Rechtsstaat en politieke balans
  Machtsbalans regering, parlement en rechtspraak. Activisten niet met samenleving gelijkstellen. Geen ideologische voorkeuren bij selectie rechterlijke macht.
  Lees meer...

 • Veiligheid en criminaliteit
  Veiligheid en criminaliteit
  Politiebureaus open in wijken. Snelrecht voor recidivisten en veelplegers. Zwaardere straffen. Extra capaciteit opsporingsdiensten tegen georganiseerde misdaad en digitale criminaliteit.
  Lees meer...

 • Immigratie en asiel
  Immigratie en asiel
  Opvang vluchtelingen in eigen regio. Zeggenschap over eigen grenzen, asiel- en immigratiebeleid. Einde aan zwaar gesubsidieerde asielindustrie. Illegaliteit strafbaar stellen en illegalen uitzetten.
  Lees meer...

 • Integratie en Nederlandse identiteit
  Integratie en Nederlandse identiteit
  Integratie in Nederlandse cultuur. Geen buitenlandse financiering moskeeën en islamscholen. Identiteitspolitiek tegengaan. Neutrale overheid verdedigt rechten en vrijheden Grondwet.
  Lees meer...

 • Van jong tot oud
  Van jong tot oud
  Leven is waardevol. Maatschappelijk debat over 24-wekentermijn abortus. Laagdrempelige kinderopvang. Kinderen met achterstand steunen. Geen ongeremde groei euthanasiepraktijk.
  Lees meer...

 • Onderwijs en ontwikkeling
  Onderwijs en ontwikkeling
  Relatie docent-leerling centraal. Opleiding en salarissen op peil. Kwaliteit door kleinschaligheid. Differentiatie in het onderwijs en aansluiting bij arbeidsmarkt. Leven lang leren stimuleren.
  Lees meer...

 • Wonen en bouwen
  Wonen en bouwen
  Overdrachtsbelasting verlagen. Huurders zekerheid bieden. Eigenwoningbezit stimuleren in plaats van belasten. Doorstroming bevorderen door bouwen voor middenklasse
  Lees meer...

 • Volksgezondheid en zorg
  Volksgezondheid en zorg
  Met kennis van zaken snoeien en kappen in het bureaucratische regelwoud. Meer IC-capaciteit. Huisartsen inzetten op preventie. Jeugdzorg stroomlijnen. Comeback bejaardenhuizen.
  Lees meer...

 • Klimaat en milieu
  Klimaat en milieu
  Aanpassing aan het klimaat in plaats van aanpassing van het klimaat. Ontkoppelen klimaat en energie. Windturbines, zonnevlaktes en biomassacentrales stoppen. Zorg voor het landschap.
  Lees meer...

 • Informatie en privacy
  Informatie en privacy
  Beoordelen sociale online platformen aan rechter in plaats van censuur big tech. Grenzen aan verzamelen en verhandelen van big data. Misbruik persoonsgegevens straffen.
  Lees meer...

 • Cultuur en kunst
  Cultuur en kunst
  Cultureel erfgoed ontsluiten voor breed publiek. Codes inzake diversiteit en inclusiviteit afschaffen. Geen dekolonisatie straatbeeld. Rijksmonumenten beschermen.
  Lees meer...

 • Collectieve sector en lastendruk
  Collectieve sector en lastendruk
  Terugdringen collectieve sector. Herziening belastingstelsel. Lagere lasten. Verhogen belastingvrije voet. Fiscale steun gezinnen. Herinvoering studiebeurs. Lagere BTW-tarieven.
  Lees meer...

 • Sparen en pensioenen
  Sparen en pensioenen
  Sparen aanmoedigen in plaats van ontmoedigen. De beste bank ben jezelf. Hogere schenkingsvrije voet erfenis. Meer keuzevrijheid bij opbouw pensioen.
  Lees meer...

 • Energie en energietransitie
  Energie en energietransitie
  Stop met strikte CO2-maatregelen. Aardgas is uitstekende energiebron. Duurzame energie moet haalbaar en betaalbaar zijn. Investeren in kerncentrales. Onderzoek naar thorium stimuleren.
  Lees meer...

 • Vervoer en infrastructuur
  Vervoer en infrastructuur
  Investeren in weg-, spoor- en waterverbindingen. Tolvrije tunnel Westerschelde. Terug naar 130 kilometer per uur. Ongelijkvloerse spoorwegkruisingen. Uitbouwen fietsinfrastructuur.
  Lees meer...

 • Ondernemen en vernieuwen
  Ondernemen en vernieuwen
  Waardering voor zzp’ers en het mkb. Loketten voor ondernemers bij overheid. Fiscaal shoppen bedrijven ontmoedigen. Innovatiebeleid koppelen aan moderne eigen maakindustrie.
  Lees meer...

 • Landbouw en visserij
  Landbouw en visserij
  Innovatie stimuleren. Bureaucratie terugdringen. Sterke inzet op kwaliteit en dierenwelzijn. Gezamenlijk optrekken in plaats van dwang. Koeien in de wei. Pulskorvisserij bevorderen.
  Lees meer...

 • EU en euro
  EU en euro
  Geen ongebreidelde verdieping en uitbreiding EU. Opt out-mogelijkheden voor Nederland. Referendum over toekomst euro. Geen lidmaatschap Turkije. Een streep door de Groene Deal.
  Lees meer...

 • Defensie en veiligheid
  Defensie en veiligheid
  Krijgsmacht op peil brengen. Geen EU-leger. Nieuw interdepartementaal team voor inzet bij noodhulp. Internationale organisaties terug naar kerntaken. Oog voor verdrukte minderheden.
  Lees meer...

 • Internationale handel en ontwikkeling
  Handel en ontwikkeling
  Handelsverdragen in Nederlands belang. Goede handelsbetrekkingen met Verenigd Koninkrijk. Ontwikkelingshulp afbouwen. Beperken migratiestromen. Groeifonds Caribisch Nederland.
  Lees meer...