Standpunten

Immigratie en asiel

Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid.

Klimaat en milieu

Klimaatadaptatie: aanpassen áán het klimaat in plaats van vruchteloze pogingen om het klimaat aan te passen

EU en Euro

Europese eenwording is niet in het belang van Nederland. De EU opereert beter in een afgeslankte vorm met de focus op economische samenwerking.

Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Nederland weer veilig maken door criminelen sneller en strenger te straffen, fors te investeren in meer mankracht voor politie en OM.

Integratie en Nederlandse identiteit

Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

Energie en energietransitie

Fossiele brandstoffen zorgen voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. De omslag naar alternatieve energiebronnen vereist dat aan haalbaarheid en betaalbaarheid wordt voldaan.

Onderwijs en ontwikkeling

De menselijke maat moet terugkeren in het onderwijs. Geen megafusies en megaklassen, maar de relatie tussen leraar en leerling centraal. Salarissen moeten beter en de werkdruk minder.

Volksgezondheid en zorg

Om het beleidsmoeras van de volksgezondheid vlot te trekken, is het nodig om de patiënt en cliënt weer centraal te stellen.

Ondernemen, MKB en ZZP

Grote multinationals, ZZP’ers en het MKB verdienen meer vrijheid, minder regeldruk en ruimhartige compensatie voor schade door de coronamaatregelen.

Collectieve sector en lastendruk

De groei van de overheidsbemoeienis moet een halt worden toegeroepen. Een drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel is noodzakelijk. Werken hoort te lonen in plaats van te worden afgestraft.

Landbouw en visserij

Onze agrarische sector en visserijsector zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. Knellende bureaucratie moet plaatsmaken voor gezamenlijk optrekken met de sectoren.

Wonen en bouwen

Er moeten in rap tempo betaalbare woningen worden gebouwd. Doorstroming op de woningmarkt moet bevorderd worden en eigenwoningbezit moet worden gestimuleerd in plaats van afgestraft.

Invloed en betrokkenheid

Een referendum, een gekozen burgemeester en toegang tot functies op basis van kwaliteit in plaats van partijvoorkeuren zijn nodig om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Van jong tot oud

Wij willen een overheid die mensen vrijlaat op weg naar succes, maar tegelijkertijd een vangnet is voor wie het op eigen kracht niet redt. Van jong tot oud, met maatwerk als sleutelwoord.

Informatie en privacy

Machtsmisbruik door bedrijven en overheden aanpakken, paal en perk aan verzamelen en verhandelen van data van burgers

Cultuur en kunst

JA21 is trots op de Nederlandse geschiedenis. Deze moeten we beschermen en doorgeven aan de volgende generaties.

Sparen en pensioenen

Pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd. JA21 vindt dat de Nederlandse pensioenen voortaan gegarandeerd waardevast moeten zijn.

Vervoer en infrastructuur

Een infrastructuur van wereldklasse is van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons weggennet en onze spoor- en waterverbindingen

Buitenlands beleid en defensie

Op het gebied van zowel defensie, buitenlands beleid als handel dient niet het veranderen van de wereld, maar het Nederlandse belang altijd voorop te staan.